บทความล่าสุด

แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuty Plan : BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่อง (ฺBCP) องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จังหวัดสระบุรี Strategy Map (ฺBCP) องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จังหวัดสระบุรี

ขอเชิญ ประชาชนผู้มาให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ขอเชิญ ประชาชนผู้มาให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านช่องทาง ดังนี้ >> ช่องทางที่ 1 ทางเว็บไซต์ << https://itas.nacc.go.th/go/eit/29o05p > ช่องทางที่ 2 ทางคิวอาร์โค้ด << ใต้ภาพด้านล่างนี้  

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดสถานที่โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง ผ้าระบายสีฟ้า ประดับอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ความยาวไม่น้อยกว่า 63 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมโครงไม้และติดตั้งขนาด ๑๕๐ x ๓๐๐ เซนติเมตร  จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดทำสถานที่โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะบริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ OKI รุ่น ฺB๔๑๐d หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๒๓ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๒๔ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ สระบุรี งวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์...

ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากาอนามัย และเจลล้างมือ ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางวัฒนา ทัดสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยกองสาธารณสุขฯ , รพ.สต.ดาวเรือง , อสม.ตำบลดาวเรือง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากาอนามัย และเจลล้างมือ ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน เมษายน ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนเมษายน ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ สระบุรี งวดเดือนเมษายน ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์...