บทความล่าสุด

ขอเชิญชวนประชาชน และจิตอาสาทุกท่าน ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉ

ขอเชิญชวนประชาชน และจิตอาสาทุกท่าน ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง สามารถมาร่วมด้วยช่วยกันได้ที่ ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 1 และขอขอบพระคุณท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกัน มาไว้ ณ ที่นี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036-200405 , 0983647641

ถวายหน้ากากอนามัย ให้กับพระสงฆ์ ในเขตตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง ณ วัดหงษาดาราวาส , วัดป่าสัก และวัดโตนด

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และ อสม.ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ร่วมถวายหน้ากากอนามัย ให้กับพระสงฆ์ ในเขตตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง ณ วัดหงษาดาราวาส , วัดป่าสัก และวัดโตนด

ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรค covid-19 ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับ อสม.ตำบลดาวเรือง – นาโฉง ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันโรค covid-19 ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับ อสม.ตำบลดาวเรือง - นาโฉง ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง – นาโฉง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับ อสม. ตำบลดาวเรือง-นาโฉง และ รพ.สต.ดาวเรือง ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลดาวเรือง - นาโฉง

โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ/โรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล)

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ/โรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองชั้น 3 (ห้องประชุม 2) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการ ...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรืองและบริเวณโดยรอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน  มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป...

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลดาวเรือง – ตำบลนาโฉง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลดาวเรือง - ตำบลนาโฉง ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ...

โครงการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โครงการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2) 5

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองชั้น 3 (ห้องประชุม 2)

งานรัฐพิธี “ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563”

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยรองนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมงานรัฐพิธี “ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี