บทความล่าสุด

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณถนนเรียบคลองห้วยแร่ข้างปั้มน้ำมัน ปตท.สามชาย) หมู่ที่ 7 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสาธารณะในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2563

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน...

ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากาอนามัย และเจลล้างมือ ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางวัฒนา ทัดสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยกองสาธารณสุขฯ , รพ.สต.ดาวเรือง , อสม.ตำบลดาวเรือง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากาอนามัย และเจลล้างมือ ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค 785 , กค 115 และ กบ 3786 สระบุรี งวดเดือนเมษายน 2563 วงเงินไม่เกิน 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล 774 งวดเดือนเมษายน 2563 วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน เมษายน 2563...

ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านกำนัน และ อสม.ตำบลดาวเรือง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และ รพ.สต.ดาวเรือง

ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลดาวเรืองและนาโฉง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง , หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง...

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลดาวเรืองและนาโฉง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง , หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง และหมู่ 7 ตำบลดาวเรือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ ร่วมสนับสนุนมอบ ชุด PPE และหน้ากาก N95 ให้กับทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดาวเรือง

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ ร่วมสนับสนุนมอบ ชุด PPE และหน้ากาก N95 ให้กับทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดาวเรือง ไว้ใช้ปฏิบัติงาน ณ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง

ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลดาวเรืองและนาโฉง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนาโฉง , หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง...

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยคณะบริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และ รพ.สต.ดาวเรือง ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลดาวเรืองและนาโฉง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนาโฉง , หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง และหมู่ 6 ตำบลดาวเรือง นอกจากนี้ รพ.สต.ดาวเรือง ยังได้นำสื่อแนวทางการปฏิบัติในการประกอบพิธีทางศาสนา มามอบให้กับพระอาจารย์ ในเขตวัดตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ได้ติดประกาศให้ประชาชนผู้มาทำบุญได้ทราบแนวทางการปฏิบัติกัน ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ และรองปลัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง ในเขตพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 23.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ และรองปลัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง ในเขตพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ ตำบลนาโฉง พร้อมให้โอวาทและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 23.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ ตำบลนาโฉง พร้อมให้โอวาทและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ละตำบลนาโฉง พร้อมให้โอวาทและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ