ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีพุทธศักราช 2561

0
165

 

ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน(ศพด.)-เดือนมกราคม2562

28/12/61

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ,สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ, สำหรับรถยนต์ส่วนกลางฯและซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรฯ เดือนมกราคม 2562

28/12/61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปฯ และจ้างเหมาแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชริมถนนสาธารณะฯ เดือนมกราคม 2562 28/12/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฯ ทะเบียน บล – 713 สระบุรี 25/12/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 25/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/12/61
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน  1 คัน 19/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 14/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ 3/13/61
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/12/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปฯ และจ้างเหมาแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชริมถนนสาธารณะฯ เดือนธันวาคม 2561 30/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ,สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ, สำหรับรถยนต์ส่วนกลางฯและซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรฯ เดือนธันวาคม 2561 30/11/2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (บก.06) 30/11/2561
ประกาศผ้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดขบวน พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งขบวนแห่ งานประเพณียี่เป็งไท – ยวน ประจำปี พ.ศ.2561 19/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับใช้เป็นที่จอดรถ บริเวณ หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง 19/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ บอกเส้นทางและที่จอดรถสำหรับประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเที่ยวงานทราบ จำนวน 12 ป้าย 19/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาเข้าร่วมและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม จำนวน 140 คน ตามโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 12/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำพานดอกไม้ประดิษฐ์ และพานธูปเทียนแพ เพื่อใช้ในโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 12/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ จำนวน 1 ป้าย 12/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83 – 5507 สระบุรี จำนวน 3 รายการ 02/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ,สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ, สำหรับรถยนต์ส่วนกลางฯและซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรฯ เดือนพฤศจิกายน 2561 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปฯ และจ้างเหมาแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชริมถนนสาธารณะฯ เดือนพฤศจิกายน 2561 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน วันละ 10 คน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2561) รวม 22 วัน 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 33 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 คน 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ดาวเรือง ทะเบียน กบ 3786 สระบุรี 17/10/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน วันละ 10 คน ตั้งแต่ 10 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2561) รวม 14 วัน 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปฯ และจ้างเหมาแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชริมถนนสาธารณะฯ เดือนตุลาคม 2561 01/10/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ,สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ, สำหรับรถยนต์ส่วนกลางฯและซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรฯ เดือนตุลาคม 2561 01/10/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 27/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างจัดทำป้ายแนะนำ 27/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างจัดทำผ้าม่านห้องประชุม 27/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 26/09/2561
ประกาศราคากลาง-ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อชุดดับเพลิง 25/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุอื่น 25/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ติดตั้งประตูน้ำหมู่ที่ 4 25/09/2561
ประกาศผู้นะเสนอราคา-ติดตั้งประตูน้ำหมู่ที่ 7 25/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ปรับปรุงทางระบายน้ำหมู่ที่ 1 25/09/2561
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา-จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 25/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างทำชุดขาตั้งถังขยะ 25/09/2561
ประกาศราคากลาง-จัดทำป้ายแนะนำเส้นทางที่ตั้งที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 25/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 25/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่ที่ 1 24/09/2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 18/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานงานครัว 18/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) 17/09/2561
ประกาศยกเลิก-จ้างเหมาเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง เช่า เหมาบริการ 14/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมโต๊ะไม้ 14/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 14/09/2561
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณทั่วพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 11/09/2561
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณทั่วทั้งพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95  จำนวน 80 ลิตร 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 04/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตน้ำประปา 04/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตหมู่ 1 04/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตหมู่ 6 04/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุยานพาหนะ 03/09/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคล 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 27/08/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 22/08/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 22/08/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานบ้านครัว 17 รายการ 20/08/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ 20/08/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 20/08/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 17/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังพลาสติกบรรจุขยะมูลฝอย 17/08/2561
ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง (บริเวณหมู่บ้านประเสริฐสุข ถึงซอยบ้านนายกล้าณรงค์) 17/08/2561
ประกวดราคาจ้างวางท่อก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง (บริเวณหมู่บ้านประเสริฐสุข ถึงบ้านนางสมหวัง และซอยกลุ่มบ้านนางก้านตอง) 17/08/2561
ประกวดราคาจ้างวางท่อก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง (บริเวณหมู่บ้านโตนด) 17/08/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตประปา(จากอาคารดับเพลิง อบต.ดาวเรือง ถึงอาคารส่งเสริมสุขภาพ) 06/08/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันแก็สโซฮอล์ฯ เดือนสิงหาคม 2561 31/07/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 31/07/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสักและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าสัก 31/07/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานฯเดือนสิงหาคม  2561 31/07/61
ประกาศราคากลาง-วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง 24/07/61
ประกาศราคากลาง-วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง (หมู่บ้านประเสริฐสุขถึงบ้านนายกล้าณรงค์) 24/07/61
ประกาศราคากลาง-วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง 24/07/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุ จำนวน 5 รายการ 24/07/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม (งานรัฐพิธี) 23/07/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิลฯ (งานรัฐพิธี) 23/07/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ (งานรัฐพิธี) 23/07/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ (งานรัฐพิธี) 23/07/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อครภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์จำนวน 10 ตัว ) 23/07/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อครุัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวม 50 ตัว) 23/07/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 17/07/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ 13/07/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 09/07/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อถังขยะ ฝาปิดฯ 06/07/61
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อเรือท้องแบน 05/07/61
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างทำป้ายไวนิล 04/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน ้ามันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (ส าหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในงานก าจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดาวเรือง) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคล 27/06/61
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเรือท้องแบบไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ 27/06/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น  จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขครุภัณฑ์ 631 57 0001 และ 631 59 0002 15/06/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน  กต 115 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001 53 0002 14/06/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) 06/06/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) 06/06/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายทะเบียน บล – 713 สระบุรี จำนวน 4 เส้น 04/06/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 1 ป้าย และประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงพื้นที่ รักษาความสะอาดฯ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 5 ป้าย 04/06/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางฯ จำนวน 60 ท่อน , สีเคลือบเงาสีแดง จำนวน 2 แกลลอน ,สีเคลือบเงาสีขาว จำนวน 2 แกลลอน, แปรงทาสี 3 นิ้ว จำนวน 12 ชิ้น , และทินเนอร์ จำนวน 2 แกลลอน 04/06/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องจักรเพื่อปรับพื้นทีสำหรับจอดรถยนต์ จำนวน 2 จุด (จุดที่ 1 จำนวน 4 ไร่ ,จุดที่ 2 จำนวน 6 ไร่) ในพื้นที่ ม.4 และ ม.6 ต.ดาวเรือง) 31/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลฯ  เดือน มิถุนายน 2561 31/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลางฯ  และซื้อ น้ำมันแก็สโซฮอล์ฯ  สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ฯ เดือน มิถุนายน 2561 31/05/61

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย  หมายเลขทะเบียน  83-5507  สระบุรี  โดยการเปลี่ยนอะไหล่  จำนวน 5 รายการ 28/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล-713 สระบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 19 รายการ 28/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ ทะเบียน สบ 83-5507 สระบุรี และรถบรรทุกมูลฝอยปิคอัพ ทะเบียน บล 713 สระบุรี (ตั้งแต่ 28 พ.ค. – 30 มิ.ย.61) 28/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้สำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขครุภัณฑ์ 631 57 0001 และ 631 59 0002 25/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคล จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอยปิคอัพ 1 คน ,คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย 2 คน (ตั้งแต่ 16 – 31 พ.ค. 61) จำนวน 1 เดือน 25/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮรดรอลิค จำนวน 90 ลิตร สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย 23/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 6 หลัง และซ่อมแซมระเบียงน้ำ จำนวน 3 ระเบียง ณ บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง หมู่ 6 ดาวเรือง 17/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ โดยการลงลูกรังและหินคลุก หมุ่1 , 3 ตำบลดาวเรือง และหมู่ 2 ตำบลนาโฉง 17/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขทะเบียน กต 115 สระบุรี 15/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 230 ลิตร สำหรับใช้กับเครื่องจักรของ อบจ.สบ 10/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 มิลลิลิตร ส่งมอบทุกวันทำการ วันละ 46 ถุง ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 61 – 31 ก.ค. 61) รวม 52 วัน 10/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันทำการ วันละ 10 คน ตั้งแต่ 16 พ.ค. 61- 31 ก.ค. 61) รวม 52 วัน 10/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลดาวเรือง จำนวน 4 จุด ปริมาตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 3 รายการ 03/05/61
ประกาศราคากลาง-ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 จำนวน 6 หลัง  และซ่อมแซมระเบียงน้ำ จำนวน 3 ระเบียง บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง 03/05/61
ประกาศราคากลาง-ซ่อมแซมถนนสาธารณะโดยการลงลูกรังและหินคลุก หมู่ที่1,3ต.ดาวเรือง และหมู่ที่ 2 ต.นาโฉง รวม 4 จุด 03/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อทรายที่มีฟอสกำจัดลูกน้ำยุง (ทรายอะเบท) ซองชา 20 กรัม  ถังจำนวน 1,250 ซอง/ลัง จำนวน 01/05/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯ เดือนพฤษภาคม 2561 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน สบ 83-5507 สระบุรี และรถบรรทุกมูลฝอยปิคอัพ ทะเบียน บล 713 สระบุรี   เดือนพฤษภาคม 2561 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ทะเบียน บล 774  เดือนพฤษภาคม 2561 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดฯ ทะเบียน กค 785 , กต 115, กบ 3786 สระบุรี เดือนพฤษภาคม 2561 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันฯ ระหว่าง 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 61) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลเพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ในบริเวณตลาดน้ำฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายสวัสดิ์ วรรณกุล) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ของกองช่างฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายสิทธิวัฒน์  วรรณกุล) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่นๆ ฯในกองคลัง เดือนพฤษภาคม 2561 (นางสาวอรอนงค์ เขียวน้อย) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่นๆ ฯในกองช่าง เดือนพฤษภาคม 2561 (นางสาวสุจิตตรา  อินทร์ตา) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณตลาดน้ำฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นางดวงจันทร์ ศรีมณี) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือนพฤษภาคม 2561 (นายบัญชา แสนใจ) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายเชิด กลัดเนินกุ่ม) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายภานุมาตร  เขาแก้ว) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายธราดล คำปัญญา) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายอุไร เสวตพันธ์) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายสิงห์แก้ว คำปัญญา) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ทำหน้าที่เกี่ยวกับธุรการฯ ในงานป้องกันฯ  เดือนพฤษภาคม 2561 (นายธนากร พรพิมล) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่บริเวณที่ทำการ อบต.ดาวเรือง เดือนพฤษภาคม 2561 (นางสุจิตรา หมื่นพรหม) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายชัยชนะ รักขาว) 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป(บรรจุถุง 20 กิโลกรัม) จำนวน 500 ถุง,น้ำยางรองพื้น CRS-2 (บรรจุ 20 ลิตร) จำนวน 1 แกลลอน, น้ำยางรองพื้น CSS-1 (บรรจุ 200 ลิตร) จำนวน 1 ถัง และทรายหยาบ จำนวน 6 ลบ.ม. 30/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฯ (หมายเลขครุภัณฑ์  417  55  003) 26/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) 26/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 19/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์  Fuji  Xerox (ทะเบียนเลขที่ 416 57 0031) โดยการเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 รายการ 19/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เย็น ขนาด 2 ประตู ฯ (ทะเบียนเลขที่ 703 58 0002) โดยการเปลี่ยนอะไหล่จำนวน 1 รายการ 19/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต จำนวน 3 จุด หมู่ 1 ดาวเรือง 19/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน  กบ 3786 สระบุรี 17/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน  กบ 3786 สระบุรี 17/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดสถานที่บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง ระหว่าง 17 –  30 เมายน 2561 10/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการฯ (ปี๋ใหม่เมือง 2561) 10/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  และของรางวัล  สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ปี๋ใหม่เมือง 2561) 10/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ปี๋ใหม่เมือง 2561) 10/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ปี๋ใหม่เมือง 2561) 10/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแนวกันไฟ หมู 1 หมู่ 2 ดาวเรือง 10/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบิตเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 09/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบิตเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 09/04/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรมฯ ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานฯ 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ฯ ในการฝึกอบรมฯ โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานฯ 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ายานพาหนะปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทางฯ สำหรับรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำแก็สโซฮอล 95 ฯ เดือน เมษายน 2561 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ เดือน เมษายน 2561 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ฯ เดือน เมษายน 2561 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดฯ เดือน เมษายน 2561 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะฯ เดือนเมษายน 2561 (นายภานุมาตร เขาแก้ว) 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ เดือนเมษายน 2561 (นายบัญชา  แสนใจ) 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะอื่นๆ  เดือนเมษายน 2561 (นายธราดล  คำปัญญา) 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะอื่นๆ  เดือนเมษายน 2561 (นายอุไร  เสวตพันธ์) 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะอื่นๆ  เดือนเมษายน 2561 (นายสิงห์แก้ว คำปัญญา) 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง ฯ เดือนเมษายน 2561 (นางดวงจันทร์  ศรีมณี) 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูลฯ ของกองคลัง เดือนเมษายน 2561 (นางสาวสอรอนงค์  เขียวน้อย) 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแลรักษา อาคารและสถานที่ บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง เดือนเมษายน 2561 (นายสวัสดิ์  วรรณกุล 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูลฯ ของกองช่าง เดือนเมษายน 2561 (นางสาวสุจิตตรา  อินทร์ตา) 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ของกองช่าง เดือนเมษายน 2561 (นายสิทธิวัฒน์  วรรณกุล) 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เดือนเมษายน 2561 (นายธนากร  พรพิมล) 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง (นางบุญมี เกตุมณี) 16/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ในสำนักปลัด เดือนเมษายน 2561 (นายชัยชนะ  รักขาว) 30/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง (นางบุญมี เกตุมณี) 16/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศาลารอรถฯ 16/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ม.4 16/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพ  รถยนต์บรรทุกน้ำฯ 12/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาฯ 12/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกระจกรถยนต์ (บานหลัง) พร้อมติดฟิล์ม ทะเบียน กค785 สระบุรี 12/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-5507 สระบุรี 08/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างรถบรรทุก 6 ล้อ และรถแบ็คโฮ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 07/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายห้ามทิ้งขยะฯ 07/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันการแพร่ระบาดฯ พิษสุนัขบ้า 07/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดหารถยนต์รับส่งผู้เข้าร่วมโครงการแสงเทียนแห่งศรัทธาฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มฯ โครงการแสงเทียนแห่งศรัทธาฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันฯ (1มี.ค. – 30 เม.ย.61) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอลล์ 95 ใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรฯ เดือนมีนาคม 2561 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย  เดือนมีนาคม 2561 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถบรรทุกดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ฯ  เดือนมีนาคม 2561 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด อบต.ดาวเรือง เดือนมีนาคม 2561 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูลฯ ของกองช่าง เดือนมีนาคม 2561 (นางสาวอรอนงค์  เขียวน้อย) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายบัญชา แสนใจ) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายภานุมาตร เขาแก้ว) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายธราดล  คำปัญญา) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายอุไร เสวตพันธ์) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายสิงห์แก้ว คำปัญญา) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูลฯ ของกองช่าง เดือนมีนาคม 2561 (นางสาวสุจิตตรา อินทร์ตา) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ของกองช่างฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายสิทธิวัฒน์ วรรณกุล) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ของ อบต.ดาวเรืองฯ และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณตลาดน้ำดาวเรืองฯ เดือน มีนาคม 2561 (นางดวงจันทร์ ศรีมณี) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อดูแลรักษาอาคารและสถานที่บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง เดือน มีนาคม 2561 (นายสวัสดิ์ วรรณกุล) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ฯ ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯและงานอื่นๆ เดือนมีนาคม 2561 (นายธนากร  พรพิมล) 28/02/61
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (นางสาววรรณภรณ์  ริดอิ่ม) 07/03/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่บริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองฯ เดือนมีนาคม 2561 (นางสาววรรณภรณ์  รอดอิ่ม) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปฯเดือนมีนาคม 2561(นายชัยชนะ  รักขาว) 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำเสลี่ยงเทียน ฯ พร้อมออกแบบรูปขบวนแห่ พร้อมทั้งจัดหาช่างฟ้อน นางรำ และหนุ่มสาวไท-ยวนฯ จัดหาเครื่องแต่งกายไท-ยวน ฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 โครงการเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ประจำปี 2561 28/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง 21/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 21/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ ในวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2561 21/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย จำนวน 4 รายการ ตามโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561 20/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต้นท์สีขาว ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร จานวน ๑๕ หลัง สาหรับโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 20/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทาอาหารและเครื่องดื่ม และจัดหาน้าดื่ม สาหรับโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
20/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่ โดยการ จัดหาให้มีเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม ๕๐๐ ตัว โต๊ะเอนกประสงค์พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ ๑๒๐ ตัว จัดดอกไม้สดประดับ โพเดียม ๒ ชุด พานดอกไม้สดโต๊ะหมู่บูชา ๕ พาน แจกันดอกไม้ประดับ ๒ ชุด 20/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถแบ็คโฮ1คัน 16/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์13รายการ 13/02/61
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง8โครงการ 09/02/61
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง2โครงการ 09/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 05/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมศาลา 02/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเดือนกุมภา 01/02/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมัน 31/06/61
ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคาจ้างเหมาแรงงาน 31/01/61
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 30/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑

 

23/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อหมึก 23/01/61
ประกาศผู้ชนะราคา-จ้างทำป้ายไวนิล 23/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ้อมแซมแพกลางน้ำ จำนวน 3 แพ 22/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 16/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก 16/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน 16/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 15/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อของรางวัล 10/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 10/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดสถานที่ 10/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อาหารพร้อมเครื่องดื่ม 9/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 9/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 5/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 5/01/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา หนังสือพิมพ์รายวัน 3/01/61

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here