1-งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2561

2-งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2561

3-งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2561

4-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส_ไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ 2562

5-งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2562

6-งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2562

7-งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2562

8-ประกาศ_งบปี(หลังสตง.)ตรวจ

9-รายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

10-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส_ไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2562

11-งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน เดือน เมษายน 2562

12-งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน เดือน พฤษภาคม 2562

13-งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน เดือน มิถุนายน 2562

14-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส_ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here