สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประกาศ อบต.ดาวเรือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง รายงานผลการกำกับติดตามป้องกันการทุจริต 2561

กิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านประชารัฐซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อนประชาชน ประจำปี 2560 ให้แก่ราษฏร ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี รองเสนาธิการ.มทบ18 สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วม โดยมีนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองให้การต้อนรับ

ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชบริเวณคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลดาวเรือง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรีและนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชบริเวณคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลดาวเรืองโดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากเรือนจำจังหวัดสระบุรี

นายอำเภอเมืองสระบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านประชารัฐ

วันที่13 กรกฎาคม 2560 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านประชารัฐ บริเวณหมู่ที่ 5 และ 6 ตำบลดาวเรือง โดยมีนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองและคณะให้การต้อนรับ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโตนด หมู่ที่ 6 ต.ดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมกับข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่ 6 ต.ดาวเรือง

เปิดอาคารศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน วันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ตลาดน้ำดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีระยะทางยาวประมาณ 12 กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เทศบาลต้นตาล-พระยาทด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม เทศบาลตำบลบ้านยาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง แหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลาดชุมชน ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง พระอารามหลวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น อาคารศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามโครงการสายวัฒนธรรมไท-ยวน สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ของชาวไท-ยวน เป็นลานกิจกรรมและลานการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรม เป็นหอนิทรรศการให้บริการข้อมูลด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบครบวงจรให้แก่นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...

อบต.ดาวเรือง :: โครงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

อบต.ดาวเรือง :: โครงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณะภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้และเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อปพร. อสม.และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมการทำงานเชิงบูรณาการตั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ในด้านการป้องกัันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติเผ้าระวังและเบาเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมความรู้การเฝ้าระวังป้องกัน เพื่อให้ผู้นำชุมชนทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจสถาณการณ์และปฎิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ