วิสัยทัศน์/พันธกิจ

    " สร้างชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ส่งเสริมเกษตรกรรมทั่วหน้า รวมกลุ่มพัฒนา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ"   พันธกิจ (Mission) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมงานสาธารณสุข เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ชุมชน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

สำนักงานปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงิน  ทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน การฝากเงินการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ          การเบิกตัดปี   การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสม  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  การยืมเงินทดรองราชการ   การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง    และทรัพย์สิน การรับตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้...

สภาพและข้อมูลพื้นฐานตำบลดาวเรือง

ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี   ประกอบด้วยตำบล 2 ตำบล  ได้แก่  ตำบลดาวเรือง และ ตำบลนาโฉง * ตำบลดาวเรือง  มีพื้นที่ทั้งหมด 5,303 ไร่ หรือประมาณ 8.483 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน * ตำบลนาโฉง    มีพื้นที่ทั้งหมด  850 ไร่ หรือประมาณ  1.70  ตารางกิโลเมตร   ประกอบด้วยหมู่บ้าน  จำนวน 3 หมู่บ้าน   อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ          ติดกับตำบลห้วยบง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี ทิศใต้              ติดกับตำบลโคกสว่าง , เทศบาลเมืองสระบุรี  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี ทิศตะวันออก  ...

โครงสร้างองค์กร อบต.ดาวเรือง

สำนักงานปลัด  (นายสุชาติวุฒิ วงษ์จิ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง   (นางสาวบุญวณิช  บุญวริชชนานันท์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง         (นางสาวพรพัฒน์ อัศวดิลกชัย) หัวหน้าสำนักปลัด   (นางสาวมงคลรัตน์  เตโช) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       (สิบเอกสุรเชษฎ์  เทียมลม)   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน     (นางวรรณธิชา  มั่นจิตต์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     (นางสาวกรรณิการ์  เกษมสุข) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     (นายประเสริฐศักดิ์  สุวรรณโชติ)   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     (นายชัยชนะ  รักขาว) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     (นายวาที  โชคสมัย) ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์     (นายชูนิต  ธนานันท์) คนงานทั่วไป     (นายดำรงชัย  ยศยิ่ง) คนงานทั่วไป     (นางรุ่งทิพย์  จันทร์ญาติ) คนงานทั่วไป   **************************************  กองคลัง   (นางปรีดาภรณ์  สุยะต๊ะ) ผู้อำนวยการกองคลัง     (นางเอมอร  กุลสิงห์) นักวิชาการคลังปฏิบัติการ   (นางสมจิตต์  พรพิมล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)   นางสาวศัณษนีย์  พานงาม (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)   นางนภัสสร  มีศิริ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)   ************************************ กองช่าง   (นายสุรพล  เอาผล) ผู้อำนวยการกองช่าง     (นายพิริยะ  สมร่าง) นายช่างโยธา     (นายวิชัย  ดวงสุวรรณ)...

งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย...

แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 2.ภาระค่าใช้จ่ายฯ 3.โครงสร้างส่วนราชการ 4.บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง (ปัจจุบัน) 5.แนวทางการพัฒนาข้าราชการ 6.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563

แผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563