กฎหมายการเลือกตั้ง

รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ | รัฐธรรมนูญแห่งอาราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2541 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คปค. ฉบับที่ 15 เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ระเบียบ / ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 5...

กฎหมายเทศบาล

กฎหมายเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ2497 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ.2501 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2504 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย...

กฎหมาย อบต.

กฎหมาย อบต. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2544 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ อปท.พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น...

กฏหมายหลัก

กฏหมายหลัก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545(ฉบับที่5) พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่5) พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ...

คู่มือมาตรฐานการบริการ อปท.

ปี พ.ศ. 2558 แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับอาสาสมัครอเมริกันและอาสาสมัครอเมริกันในประเทศไทย คู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปี พ.ศ. 2556 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง สารบัญ คู่มือฯ แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการบันทึก e-GP คู่มือสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2555 คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) การแก้ไขชั้นข้อมูลแผนที่ (ข้อมูลหาย) การสำรองข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษี (ดำเนินการเสร็จแล้ว) /(อยู่ระหว่างดำเนินการ) คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด เพื่อให้บริการสาธารณะนอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น คู่มือประชาชน...

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ประกอบด้วย กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี)

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปปช.

คู่มือแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เดือนธันวาคม 2556 หนังสือเเจ้งเวียน ด่วนที่สุด ที่ ปช 0001.26/ว 0027 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รากลาง และการคำนวณราคากลาง ง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี)

คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา

คณะผู้บริหาร นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง   นายสมบูรณ์ รักขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง   นายฤทธิ์ จินดารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง   นางวัฒนา ทัศสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง   ******************************************* สมาชิกสภา อบต. นางสุภาวดี ออดดี ประธานสภา อบต.ดาวเรือง   นายคำ สุกสาย รองประธานสภา อบต.ดาวเรือง   นางรัตนา กองจุ๋ย เลขานุการสภาอบต.ดาวเรือง   นางสมหวัง เศวตพันธ์ ส.อบต.ม.1 ต.ดาวเรือง   นายพิตรพิบูลกร มงคล ส.อบต.ม.1 ต.ดาวเรือง   นางสมศรี แก้วมา ส.อบต.ม.2 ต.ดาวเรือง   นางรัตนา กองจุ๋ย ส.อบต.ม.3 ต.ดาวเรือง   นายดิเรก ทรรณกรณ์ ส.อบต.ม.3 ต.ดาวเรือง   นายสุรชัย เชี่ยวชาญ ส.อบต.ม.4 ต.ดาวเรือง   นางกัลยา เทพสกุล ส.อบต.ม.5 ต.ดาวเรือง   นายบุญธรรม ยศยิ่ง ส.อบต.ม.6 ต.ดาวเรือง   นายเสกสันติ์ คัตพันธ์ ส.อบต.ม.6 ต.ดาวเรือง   น.ส.วลัญช์รัตน์ ขวัญศรี ส.อบต.ม.7 ต.ดาวเรือง   นางวิษา โพธิพุทธ ส.อบต.ม.7 ต.ดาวเรือง   นายจำเนียร สมร่าง ส.อบต.ม.1 ต.นาโฉง   นายวิจิตร จันทร์เพชร์ ส.อบต.ม.1 ต.นาโฉง   นายจารุวัฒน์ จำเนียรโสด ส.อบต.ม.3 ต.นาโฉง   น.ส.อุดมรัตน์...

ขอบเขตการบริการข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้ เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติคณะผู้บริหาร ประวัติพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลนครปากเกร็ด ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เอกสารทะเบียนราษฎร หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด