4 กันยายน 2561

1.ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาฃรถยนต์)

2.จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11 กันยายน 2561

1.ซื้อนำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 80 ลิตร

14 กันยายน 2561

1.จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

17 กันยายน 2561

1.ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง)

2.ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับกองคลัง)

3.ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)

4.จ้างซ่อมแซมโต๊ะไม้และตั้งไม้

18 กันยายน 2561

1.จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ 

2.จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printer)

19 กันยายน 2561

1.ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)

2.ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)

25 กันยายน 2561

1.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ

5.

6.

7.

26 กันยายน 2561

1.

2.

3.

4.

5.

27 กันยายน 2561

1.

2.

28 กันยายน 2561

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here