องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

แผนที่ตำบลดาวเรือง-นาโฉง

ระบบถ่ายทอดสด (Live)

สารบัญเว็บไซต์

Untitled

คู่มือ

กฎหมาย

เฝ้าระวังโรคโควิด19 ประจำจังหวัดสระบุรี

คำร้องออนไลน์ ( e-Services )

e-GP :: ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวาระการประชุม นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้กล่าวคำแถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , กำนัน...

ลงพื้นที่ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลิ่งทรุด รายนายสมคิด เรียนไธสง และ นายสิทธิชัย เรียนไธสง บ้านเลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลนาโฉง

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมคณะผู้บริหารฯ , ปลัด อบต.ดาวเรือง , นายกฤตภาส อิสราพานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน...

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้บริหารฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , ปภ.จสระบุรี , ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ , ปกครอง อ.เมืองสระบุรี ,กำนัน...

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภา , รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ได้เรียนเชิญ นายพชร ศรีมหาเอก ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองสระบุรี มาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภา , รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยผลการประชุมได้มีมติเลือกนางรัตนา...

ซ่อมแซมผิวถนนบริเวณถนนซอยวัดแพะโคก ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนซอยวัดแพะโคก ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประชุมประชาคมร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ณ วัดป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยกำนันตำบลดาวเรือง , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลดาวเรือง , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลดาวเรือง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่ประชุมประชาคมร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน...

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพบ้าน

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพบ้าน

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี

มอบถุงยังชีพผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง มอบถุงยังชีพผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง