องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

แผนที่ตำบลดาวเรือง-นาโฉง

ระบบถ่ายทอดสด (Live)

เฝ้าระวังโรคโควิด19 ประจำจังหวัดสระบุรี

คำร้องออนไลน์ ( e-Services )

e-GP :: ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน ของโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโตนด หมู่ 6 ตำบลดาวเรือง

วันพุธที่ 15 กันายายน 2564 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหารฯ , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนผ่านผู้นำชุมชน ของโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน ณ วัดโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี...

รับมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นซีดี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงงานชุมชน

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยรองนายกฯ และรองปลัดฯ รับมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นซีดี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข็มแข็ง อปท. กระตุ้นจิตสำนึก การประหยัดพลังงานประหยัดทรัพยากร ให้ประชาชน และหน่วยงานราชการทราบ จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี

ประชุมสภาสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดการประชุมสภาสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 โดยมีนางสุภาวดี ออดดี ประธานสภา...

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้ นางวัฒนา ทัดสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และ อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

ลงพื้นที่ ตรวจสอบเคสขอความช่วยเหลือตามหนังสือร้องเรียน รายนางสมพร บานแย้ม หมู่ 1 ตำบลนาโฉง

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ ตรวจสอบเคสขอความช่วยเหลือตามหนังสือร้องเรียน รายนางสมพร บานแย้ม หมู่ 1 ตำบลนาโฉง กรณีผู้ร้องและครอบครัวได้รับควาทลำบาก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี

กองการศึกษาและวัฒนธรรม ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ , สื่อการเรียน และนม ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาวเรือง

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้ กองการศึกษาและวัฒนธรรม ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ , สื่อการเรียน และนม ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาวเรือง

ลงพื้นที่มอบถังขยะสีแดง สำหรับจัดเก็บขยะติดเชื้อเฉพาะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า แก่ผู้นำท้องถิ่นทั้ง 10 หมู่ และสถานประกอบการ

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายฉัตรพล แก้วมา และนายฤทธิ์ จินดารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่มอบถังขยะสีแดง สำหรับจัดเก็บขยะติดเชื้อเฉพาะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า แก่ผู้นำท้องถิ่นทั้ง 10 หมู่ และสถานประกอบการ ปั๊มน้ำมันสามชายดาวเรือง

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้ นางวัฒนา ทัดสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่มอบถังขยะตามบันทึกคำร้องขอถังขยะ ให้กับครอบครัว และสถานประกอบการ ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่มอบถังขยะตามบันทึกคำร้องขอถังขยะ ให้กับครอบครัว และสถานประกอบการ ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง

ขอขอบพระคุณ ผู้ร่วมสนับสนุน วัสดุ อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ขอเป็นตัวแทนของศูนย์พักคอยตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ร่วมสนับสนุน วัสดุ อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ทุกท่าน ดังนี้ 1.) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด สนับสนุนเตียงไม้...

Untitled