สารบัญเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

แผนที่ตำบลดาวเรือง-นาโฉง

ระบบถ่ายทอดสด (Live)

เฝ้าระวังโรคโควิด19 ประจำจังหวัดสระบุรี

คำร้องออนไลน์ ( e-Services )

e-GP :: ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงประชาคมแก้ไขปัญหาเรื่องรางระบายน้ำร่วมกับชาวบ้าน ของหมู่บ้านประเสริฐสุข หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วย ปลัดฯ , รองปลัด , เจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง และผู้นำชุมชน ลงประชาคมแก้ไขปัญหาเรื่องรางระบายน้ำร่วมกับชาวบ้าน ของหมู่บ้านประเสริฐสุข หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโกดังที่มีลักษณะเป็นสถานที่ประกอบกิจการ สร้างเสียงรบกวนกับบ้านใกล้เคียง บริเวณหมู่บ้านศศิธร 29 ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้ปลัดฯ , รองปลัด เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โกดังที่มีลักษณะเป็นสถานที่ประกอบกิจการ สร้างเสียงรบกวนกับบ้านใกล้เคียง บริเวณหมู่บ้านศศิธร 29 ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำจากท่อระบายน้ำที่ไหลเข้าบ้านประชาชน เนื่องจากฝนตกหนัก ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้ปลัดฯ , รองปลัด และเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำจากท่อระบายน้ำที่ไหลเข้าบ้านประชาชน เนื่องจากฝนตกหนัก ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่สำรวจถนน รางระบายน้ำที่ต้องแก้ไขปัญหาในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และปลัดฯ ลงพื้นที่สำรวจถนน รางระบายน้ำ ที่ต้องแก้ไขปัญหา ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ช่วยเหลือเคสผู้ไร้ที่พึ่งอาศัยศาลารอรถ หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิสังคม ลงพื้นที่ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เพื่อช่วยเหลือเคสผู้ไร้ที่พึ่งอาศัยศาลารอรถ หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กิ่งหักใกล้บ้านหลังคาครัวเรือนและหักหล่นพลาดถนนในพื้นที่หมู่ 2 , 3 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กิ่งหักใกล้บ้านหลังคาครัวเรือนและหักหล่นพลาดถนนในพื้นที่หมู่ 2 , 3 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ซอยกลุ่มบ้านหินสวย) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ซอยกลุ่มบ้านหินสวย) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ซอยกลุ่มบ้านหินสวย) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง

ดาวโหลดไฟล์ที่นี่ : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ซอยกลุ่มบ้านหินสวย) หมู่ที่ 1...

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR CODE...

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการใช้ข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/การใช้แบบสอบถามตอบรับในระบบเอกสาร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ดาวโหลดไฟล์ที่นี่ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง