ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี   ประกอบด้วยตำบล 2 ตำบล  ได้แก่  ตำบลดาวเรือง และ ตำบลนาโฉง

* ตำบลดาวเรือง  มีพื้นที่ทั้งหมด 5,303 ไร่ หรือประมาณ 8.483 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน

* ตำบลนาโฉง    มีพื้นที่ทั้งหมด  850 ไร่ หรือประมาณ  1.70  ตารางกิโลเมตร   ประกอบด้วยหมู่บ้าน  จำนวน 3 หมู่บ้าน

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดกับตำบลห้วยบง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้              ติดกับตำบลโคกสว่าง , เทศบาลเมืองสระบุรี  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลผึ้งรวง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก       ติดกับตำบลต้นตาล  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี

          

ประวัติความเป็นมาของตำบลดาวเรืองนั้น ประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าในราวพุทธศักราช 2347 หรือสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  มีบรรพบุรุษของคนเชื้อสายยวนซึ่งแต่เดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ “ เมืองโยนก เชียงแสน” อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านานเกือบ 200 ปี ถูกตีแตกโดยการนำทัพของกรมหลวงเทพหริรักษ์และพระยายมราช ผู้คนชาวเชียงแสนจึงถูกอพยพไปยังที่ต่างๆ บางส่วนย้ายลงมาตั้งฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอเสาไห้และพื้นที่ใกล้เคียง  เหตุนี้เองประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลดาวเรืองจึงมีเชื้อสายยวนและพูดภาษายวน  และมีประเพณีและวัฒนธรรมไท-ยวนที่ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนที่มาของชื่อ ตำบลดาวเรือง  ตามหลักฐานจากผู้รู้และคนเฒ่าคนแก่เล่าต่อๆ กันมานั้น ในสมัย ก่อนพื้นที่ในบริเวณนี้มีต้นดาวเรืองขึ้นอยู่ทั่วไปมากมาย ออกดอกสีเหลืองสวยงามผู้คนที่ผ่านไปมาได้พบเห็นและเรียกติดปากกันว่า “บ้านดาวเรือง” ซึ่งต่อจัดตั้งเป็นตำบลและเรียกว่า “ตำบลดาวเรือง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลดาวเรือง ได้แก่ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวนสระบุรี ตลาดน้ำดาวเรือง งานประเพณีสำคัญของตำบลดาวเรือง ได้แก่ งานประเพณียี่เป็งไท-ยวน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเทศกาลลอยกระทง และงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานต์

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539)  ยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโฉง (กรณียุบรวม) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547  ทำให้ ณ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน

ตำบลดาวเรือง มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1  บ้านแพะโคก
หมู่ที่ 2  บ้านดาวเรือง
หมู่ที่ 3  บ้านห้วยน้อย
หมู่ที่ 4  บ้านป่าสัก
หมู่ที่ 5  บ้านดาวเรืองใต้
หมู่ที่ 6  บ้านโตนด
หมู่ที่ 7  บ้านห้วยแร่

ตำบลนาโฉง มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1  บ้านหงษา
หมู่ที่ 2  บ้านเจดีย์งาม
หมู่ที่ 3  บ้านบึง