แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

2.ภาระค่าใช้จ่ายฯ

3.โครงสร้างส่วนราชการ

4.บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง (ปัจจุบัน)

5.แนวทางการพัฒนาข้าราชการ

6.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563

7.โครงสร้างส่วนราชการ (หลังปรับปรุงตำแหน่ง)

8.กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here