สำนักงานปลัด

(นายพรชัย  ไขสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

(นางสาวบุญวณิช  บุญวริชชนานันท์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
 
(นางสาวมงคลรัตน์  เตโช)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
  (สิบเอกสุรเชษฎ์  เทียมลม)
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

  (นางวรรณธิชา  มั่นจิตต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  (นางสาวกรรณิการ์  เกษมสุข)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  (นายประเสริฐศักดิ์  สุวรรณโชติ)
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  (นายชัยชนะ  รักขาว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  (นายวาที  โชคสมัย)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

  (นายชูนิต  ธนานันท์)
คนงานทั่วไป

  (นายดำรงชัย  ยศยิ่ง)
คนงานทั่วไป

  (นางรุ่งทิพย์  จันทร์ญาติ)
คนงานทั่วไป
************************************** 

กองคลัง

 

(นางปรีดาภรณ์  สุยะต๊ะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
(นางเอมอร  กุลสิงห์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวศัณษนีย์  พานงาม
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

นางนภัสสร  มีศิริ
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
************************************

กองช่าง

 
(นายสุรพล  เอาผล)
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
(นายพิริยะ  สมร่าง)
นายช่างโยธา
 
(นายวิชัย  ดวงสุวรรณ)     
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
(นางสาวชนิกา  จินดารัตน์)     
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
********************************************

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายรพัฒนชัยษ์ จิรวัฒนาวรานนท์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

(นายอภิวันท์  ยะกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

(นายอนุวัฒน์  กำเนิดทรัพย์)
พนักงานขับรถยนต์
**********************************************

กองการศึกษาฯ

(นางสาวบุญวณิช  บุญวริชชนานันท์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
(นางบุญชู โนรา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
************************************************

กองสวัสดิการสังคม


(นางสาวบุญวณิช  บุญวริชชนานันท์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นายภัทรกฤต  กิจนาค)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวศิริลักษณ์  บุญประกอบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
*************************************************

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here