คณะผู้บริหาร

นายสว่าง สามปลื้ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

 

นายสมบูรณ์ รักขาว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

 

นายฤทธิ์ จินดารัตน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

 

นางวัฒนา ทัศสารี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

 

*******************************************

สมาชิกสภา อบต.

นางสุภาวดี ออดดี

ประธานสภา อบต.ดาวเรือง

 

นายคำ สุกสาย

รองประธานสภา อบต.ดาวเรือง

 

นางรัตนา กองจุ๋ย

เลขานุการสภาอบต.ดาวเรือง

 

นางสมหวัง เศวตพันธ์

ส.อบต.ม.1 ต.ดาวเรือง

 

นายพิตรพิบูลกร มงคล

ส.อบต.ม.1 ต.ดาวเรือง

 

นางสมศรี แก้วมา

ส.อบต.ม.2 ต.ดาวเรือง

 

นางรัตนา กองจุ๋ย

ส.อบต.ม.3 ต.ดาวเรือง

 

นายดิเรก ทรรณกรณ์

ส.อบต.ม.3 ต.ดาวเรือง

 

นายสุรชัย เชี่ยวชาญ

ส.อบต.ม.4 ต.ดาวเรือง

 

นางกัลยา เทพสกุล

ส.อบต.ม.5 ต.ดาวเรือง

 

นายบุญธรรม ยศยิ่ง

ส.อบต.ม.6 ต.ดาวเรือง

 

นายเสกสันติ์ คัตพันธ์

ส.อบต.ม.6 ต.ดาวเรือง

 

น.ส.วลัญช์รัตน์ ขวัญศรี

ส.อบต.ม.7 ต.ดาวเรือง

 

นางวิษา โพธิพุทธ

ส.อบต.ม.7 ต.ดาวเรือง

 

นายจำเนียร สมร่าง

ส.อบต.ม.1 ต.นาโฉง

 

นายวิจิตร จันทร์เพชร์

ส.อบต.ม.1 ต.นาโฉง

 

นายจารุวัฒน์ จำเนียรโสด

ส.อบต.ม.3 ต.นาโฉง

 

น.ส.อุดมรัตน์ ประเสริฐทรงงาม

ส.อบต.ม.3 ต.นาโฉง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here