คำแถลงนโยบาย

ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

นายสมชาย เศวตพันธ์

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันที่  6  เดือน มกราคม  พ.ศ.2565

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2564 ได้รับรองการเลือกตั้ง ให้กระผมปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง บัดนี้  กระผมได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็นแนวนโยบายที่กระผมได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ต่อพี่น้องประชาชนตำบลดาวเรืองนาโฉงทุกท่าน ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจ เลือกกระผมให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นโยบายของกระผมได้กำหนดขึ้นโดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกฉบับ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ที่เคารพ

เพื่อให้การบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ได้บรรลุถึงภารกิจตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชน  และเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  มาตรา 58/5  ที่กำหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติภายใน  30  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ดังต่อไปนี้ 1. นโยบายเร่งด่วน 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนา ระบบราชการ 4.0 โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความเปิดเผย โปร่งใส ทำงานในเชิงรุก มีการประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมเพื่อสร้างนวัตกรรมนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ปรับปรุงระบบราชการเพื่อบริการประชาชนโดยเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างยั่งยืน มั่นคง ปลอดภัย และ ประหยัดงบประมาณ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนา มุ่งมั่นก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เพื่อมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนดาวเรืองนาโฉงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับสังคมยุคดิจิตอลอย่างยั่งยืน 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร และเครือข่ายชุมชนฯ ในการพัฒนาตำบลดาวเรือง ตำบลนาโฉงอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน 2. นโยบายทั่วไป 2.1 การบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อก้าวสู่องค์กร ทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจชุมชน 2.1.1 พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ มีความรู้ ความสามารถ พร้อมสำหรับการบริหาร และบริการประชาชนในทุกมิติ 2.1.2 พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 2.1.3 พัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น องค์กรเอกชน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดาวเรือง-นาโฉง 2.1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนดาวเรืองนาโฉงในทุกด้าน 2.2 การจัดการด้านการศึกษาและกีฬา 2.2.1 มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวันให้เพียงพอและมีคุณภาพถูกสุขลักษณะ 2.2.2 สนับสนุนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็ก ให้ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์กร และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาที่สอง คือภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อรองรับการประกอบอาชีพในอนาคต และสอดคล้องกับยุคสังคมดิจิตอลอย่างยั่งยืน 2.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาสากลและกีฬาอีสปอร์ต ของเยาวชนในหมู่บ้าน และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันกีฬาภายในระดับตำบล และภายในกลุ่มของอำเภอ และระดับจังหวัด โดยสู่ความเป็นเลิศของแต่ละชนิดกีฬา 2.2.5 ส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนา อุปกรณ์ในการออกกำลังกายของชุมชนในตำบลดาวเรืองนาโฉง 2.3 การจัดการด้านการท่องเที่ยว 2.3.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของชุมชนในตำบลดาวเรืองนาโฉง 2.3.3 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวในระดับชุมชนของตำบลดาวเรืองนาโฉง 2.3.4 สนับสนุนจัดทำแปลงสาธิตด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนดาวเรืองนาโฉงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2.4 การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.4.1 พัฒนาระบบ ถนน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถังขยะ ท่อระบายน้ำ ให้ทั่วถึง และบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 2.4.2 ส่งเสริมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการต่างๆทั้งในและนอกจังหวัด เพื่อจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่ตำบลดาวเรืองอย่างเป็นระบบ 2.4.3 สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในตำบลดาวเรืองนาโฉง 2.4.4 พัฒนาระบบการกระจายข่าวสารข้อมูลราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทั่วทั้งตำบลดาวเรืองนาโฉง เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 2.5 การจัดการด้านศาสนา  ประเพณี และวัฒนธรรม 2.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรม ภายในตำบลดาวเรืองนาโฉงที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง 2.5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ภายในตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 2.6 การจัดการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.6.1 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา งานด้านสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรืองทุกมิติ 2.6.2 การสังคมสงเคราะห์ การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย 2.7 การจัดการด้านการเกษตร  และการส่งเสริมอาชีพ 2.7.1 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการผลิต การเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรภายในตำบลดาวเรืองนาโฉง 2.7.2 สนับสนุนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทางด้านเกษตรภายในตำบลดาวเรืองนาโฉง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่องค์กรภายในตำบล 2.7.3 ส่งเสริมเครือข่ายการตลาด การซื้อขายสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นและมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น มีตลาดรองรับเพิ่มมากขึ้น 2.7.4 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เพื่อแปลงจากสิ่งที่มีคุณค่าให้เป็นมูลค่า  เพื่อสร้างรายได้ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.7.5 พัฒนาอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 2.8 สนับสนุนการจัดการด้านสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และคนชรา 2.8.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพสตรี กลุ่มแม่บ้าน เด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการ ภายในตำบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2.8.2 ร่วมประสานส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลดาวเรืองนาโฉง 2.8.3 ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและดูแลให้ความร่วมมือแก่สตรี เด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการภายในตำบลดาวเรืองนาโฉง 2.9 การจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.9.1 ร่วมประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในตำบลดาวเรืองนาโฉงให้กับบุคลลากรบรรเทาสาธารณภัย 2.9.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.9.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับประชาชนในชุมชนดาวเรืองนาโฉง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการเกิดอาชญากรรมในชุมชนดาวเรืองนาโฉง

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองที่เคารพ

นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองไปแล้วนั้น ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานประโยชน์สุขของประชาชนตำบลดาวเรืองนาโฉงเป็นที่ตั้ง  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ระเบียบ ข้อกำหนด และบทกฎหมายกำหนดทุกประการ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองที่เคารพทุกท่าน ลำพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว คงไม่สามารถทำให้นโยบายที่กระผมและคณะผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้   ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนแต่ละหมู่บ้านให้เข้ามาเป็นตัวแทนกำกับดูแลกฎหมายและผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา  กระผมเชื่อว่าการที่พี่น้องประชาชนไว้วางใจให้กระผมและคณะผู้บริหารเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนในครั้งนี้จะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า เรามี นโยบายและเป้าหมายในการทำงานที่สอดคล้องกันชัดเจนและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของกระผมจะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านเป็นอย่างดีในการที่จะผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิสูงสุด นั่นคือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลดาวเรืองนาโฉงสืบไป