“มุ่งพัฒนาการบริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในท้องถิ่น บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมไท-ยวน และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ”


พันธกิจ (Mission)

  1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  2. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน
  3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
  4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
  5. ส่งเสริมงานสาธารณสุข เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ชุมชน