คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสมชาย เศวตพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

เบอร์โทร –

 

นายพิตรพิบูลกร มงคล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

เบอร์โทร –

 

นางสาวเมธิยา จินดารัตน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

เบอร์โทร –

 

นายกล้าณรงค์ ไชยเสน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

เบอร์โทร –

 

*******************************************

 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 

นายพรชัย ไขสกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

เบอร์โทร 081-4312313

นางสาวบุญวณิช  บุญวริชชนานันท์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

เบอร์โทร 098-3755573

นางวรรณวิมล  ตริตรอง

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

เบอร์โทร 083-4699441

นางปรีดาภรณ์  สุยะต๊ะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 089-0806164

นายรพัฒนชัยษ์ จิรวัฒนาวรานนท์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เบอร์โทร 081-9077928

นายสุรพล  เอาผล

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 085-8528625