ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. (ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน จำนวน ๒๑ วัน วันละ ๓๙ ถุง เริ่มส่งมอบ ๒ ม.ค- ๓๑ ม.ค ๖๓) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ๓๑ คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ คน จำนวน ๘๑๙ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน ตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน มกราคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน มกราคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน มกราคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรืองและบริเวณโดยรอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน  มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำแก๊สโซฮอล์ 95 (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) งวดเดือน มกราคม 2563 วงเงินไม่เกิน 4,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน มกราคม 2563 วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค 785 , กต 115 และ กบ 3786 งวดเดือน มกราคม 2562 วงเงินไม่เกิน 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล 774 งวดเดือน มกราคม 2562 วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มล. (ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน จำนวน 21 วัน วันละ 39 ถุง เริ่มส่งมอบ 2 ม.ค. 62 – 31 ม.ค. 63) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก 31 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 คน จำนวน 819 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 8 คน ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2563 รวม 21 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน มกราคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมายประจำเดือน มกราคม 2563 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดสถานที่ โดยการผูกผ้าประดับเวที พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดสถานที่บริเวณหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่ โดยการผูกผ้าประดับเวที พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดทำป้ายประกาศปิดการจราจรผ่านทางเข้า-ออก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างขุดลอกรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดทำป้ายประกาศปิดจราจรผ่านทางเข้า-ออก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างขุดลอกรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดจ้างสถานที่บริเวณหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อยางรถยนต์สำหรับ หมายเลขทะเบียน กบ-3786 สระบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี  จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต-๑๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda GX ๓๕ ขนาด ๔ จังหวะ (ทะเบียนเลขที่ ๗๑๑ ๖๐ ๐๐๑๔)  โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda GX 35 ขนาด 4 จังหวะ (ทะเบียนเลขที่ 711 60 0014) โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ-3786 สระบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต-115 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ลูกลอยไฟฟ้า) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ-3786 สระบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ลูกลอยไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง วงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. (ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน จำนวน ๑๘ วัน วันละ ๓๙ ถุง เริ่มส่งมอบ ๒ ธ.ค.-๒๗ ธ.ค. ๖๒) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ๓๑ คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ คน จำนวน ๗๐๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย  ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด  ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน   อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง  และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวม ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปของกองสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่อื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืช บริเวณถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปของกองสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคลปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่อื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืช บริเวณถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง วงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. (ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน จำนวน ๑๘ วัน วันละ ๓๙ ถุง เริ่มส่งมอบ ๒ ธ.ค.-๒๗ ธ.ค. ๖๒) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ๓๑ คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ คน จำนวน ๗๐๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย  ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด  ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน   อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง  และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวม ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง พันธ์โรจน์ หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน Best Fogger หมายเลขพัสดุ(รหัสครุภัณฑ์) ๐๕๔ ๕๘ ๐๐๐๒ โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน Best Fogger หมายเลขพัสดุ(รหัสครุภัณฑ์) ๐๕๔ ๕๘ ๐๐๐๒ โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง พันธ์โรจน์ หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda GX ๓๕ ขนาด ๔ จังหวะ (ทะเบียนเลขที่ ๗๑๑ ๖๐ ๐๐๑๒)  โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda GX ๓๕ ขนาด ๔ จังหวะ (ทะเบียนเลขที่ ๗๑๑ ๖๐ ๐๐๑๒)  โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดงานประเพณียี่เป็งไท-ยวน ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดงานประเพณียี่เป็งไท-ยวน ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาซ่อมแซมระเบียงไม้ ระเบียงน้ำ คสล. และแพ (บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง) หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ขนาด 80×120 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมระเบียงไม้ ระเบียงน้ำ คสล. และแพ (บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง) หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ขนาด 80×120 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง วงเงินไม่เกิน ๖๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรืองและบริเวณโดยรอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ด้านงานบริการทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวม ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี ๑ คน คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ๑ คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขต อบต.ดาวเรือง ( เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มล. (ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน จำนวน 21 วัน วันละ 39 ถุง เริ่มส่งมอบ 1 พ.ย. – 30 พ.ย. 62) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก 31 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 คน จำนวน 819 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือน พฤศจิกายน 2562 วงเงินไม่เกิน 4,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง วงเงินไม่เกิน 65,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค 785 , กต 115 และ กบ 3786 งวดเดือน พฤศจิกายน 2562 วงเงินไม่เกิน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล 774 งวดเดือน พฤศจิกายน 2562 วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน  2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ด้านงานบริการทั่วไปและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 8 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562 รวม 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน พฤศจิกายน 2562 (จำนวน 20 วัน ๆ ละ 300 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (6 ล้อ) ทะเบียน 86-6533 สระบุรี 1 คน คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย 3 คน เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (6 ล้อ) 1 คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย 3 คน เดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขต อบต.ดาวเรือง (เดือน พฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน พฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน พฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด  ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน   อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง  และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย  ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ รวม ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๒  (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ๑ คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี ๑ คน คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขต อบต.ดาวเรือง ( เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่  คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน  ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค 785 , กต 115 และ กบ 3786 งวดเดือนตุลาคม 2562 วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล 774 งวดเดือนตุลาคม 2562 วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนตุลาคม 2562 วงเงินไม่เกิน 4,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 8 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 รวม 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (6 ล้อ) ทะเบียน 86-6533 สระบุรี 1 คน คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย 3 คน เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (6 ล้อ) 1 คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย 3 คน เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน ตุลาคม 2562 (จำนวน 20 วัน ๆ ละ 300 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขต อบต.ดาวเรือง (เดือน ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV  บริเวณหมู่ที่ 1 , 2 ตำบลนาโฉง  จำนวน  16 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณหมู่ที่ 1 , 2 ตำบลนาโฉง จำนวน 16 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดสถานที่ โดยการประดับดอกไม้บริเวณ โพเดียม จำนวน 2 จุด  พร้อมจัดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์  สำหรับกิจกรรมตามโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 50 ที่นั่ง  จำนวน  1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  จำนวน  9  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อสายยางรดน้ำแบบใส ขนาด 5 หุน จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน (มอก.)   จำนวน  1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่ โดยการประดับดอกไม้บริเวณ โพเดียม จำนวน 2 จุด พร้อมจัดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมตามโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อสายยางรดน้ำแบบใส ขนาด 5 หุน จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ (บริเวณกลุ่มบ้านนางบุญปลูก เทพวงษ์) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ (บริเวณทางเข้ากลุ่มบ้านนางเสน่ห์-นางสาวเคลือวัลย์ น้อยหน่า) หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๖๐๐ ถุง ,น้ำยางรองพื้น CRS-2 (บรรจุ ๒๐ ลิตร) จำนวน ๒ แกลลอน , น้ำยางรองพื้น CSS-1 (บรรจุ ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   จำนนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  จำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  จำนวน  2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 5002i จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน  5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  จำนวน  5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน  10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลดาวเรือง (จากบ้านนายชาญณรงค์ – สุดเขตหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์  จำนวน 9 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อชุดดับเพลิง  จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง  ชนิด 3 ชั้น ทำด้วยยางสังเคราะห์  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (ความยาว 20 เมตร)  พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว ขนาด 1.5 x 2.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 9 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทำด้วยยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (ความยาว 20 เมตร) พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว ขนาด 1.5 x 2.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลดาวเรือง (จากบ้านนายชาญณรงค์ – สุดเขตหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน  12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน  3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 50 ที่นั่ง  จำนวน  1  คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี  2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ (บริเวณทางเข้ากลุ่มบ้านนางเสน่ห์-นางสาวเคลือวัลย์ น้อยหน่า) หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ (บริเวณกลุ่มบ้านนางบุญปลูก เทพวงษ์) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 5002i จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุง 20 กิโลกรัม) จำนวน 600 ถุง , น้ำยางรองพื้น CRS-2 (บรรจุ 20 ลิตร) จำนวน 2 แกลลอน , น้ำยางรองพื้น CSS-1 (บรรจุ 200 ลิตร) จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล-๗๑๓ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล-๗๑๓ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโฉง จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณใต้สะพานเลียบคลองชลประทาน หมู่ 3 ตำบลนาโฉง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง บริเวณจุดเสี่ยงทั่วหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 09/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลาใน หัวโต ใช้เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2400 รอบต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมโครงเต้นท์ และเปลี่ยนผ้าใบคลุมเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อจารบี เบอร์ 2 ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมโครงเต้นท์ และเปลี่ยนผ้าใบคลุมเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อจารบี เบอร์ 2 ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลาใน หัวโต ใช้เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2400 รอบต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนกันยายนน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนกันยายนน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล (สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก 1และเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน  ตั้งแแต่วันที่ ๑-๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  รวม  ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี ๑ คน , คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ๑ คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน กันยายน  ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนกันยายน๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่งานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล (สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง วงเงินไม่เกิน ๕๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก และเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 8 คน ตั้งแแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  รวม ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี ๑ คน , คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ๑ คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน กันยายน  ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนกันยายน๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่งานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562
ประกาศประกวดราคา-ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลนาโฉง จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2562
ประกาศประกวดราคา-ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ 3,หมู่ 4และหมู่ 6 ตำบลดาวเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2562
ประกาศประกวดราคา-ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณใต้สะพานเลียบคลองชลประทาน หมู่ 3 ตำบลนาโฉง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2562
ประกาศประกวดราคา-ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง บริเวณจุดเสี่ยงทั่วหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2562
ประกาศประกวดราคา-ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2562
ประกาศราคากลาง-ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลนาโฉง จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2562
ประกาศราคากลาง-ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ 3,หมู่ 4และหมู่ 6 ตำบลดาวเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2562
ประกาศราคากลาง-ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณใต้สะพานเลียบคลองชลประทาน หมู่ 3 ตำบลนาโฉง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2562
ประกาศราคากลาง-ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง บริเวณจุดเสี่ยงทั่วหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2562
ประกาศราคากลาง-ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 22/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร (ข้อความตามที่อบต.ดาวเรืองกำหนด) 22/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาทำป้ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร 21/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ (บริเวณถนนเลียบทางรถไฟเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองสระบุรี) 21/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างจัดสถานที่โดยการจัดหาเต้นท์ จำนวน 5 หลัง เก้าอี้ 150 ตัว พร้อมจัดหาเครื่องไฟขายเสียงและอุปกรณ์ โครงการ อบต สัญจร ประจำปี 2562 21/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาทำป้ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว๒.๔๐ เมตร 21/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่ โดยการจัดหาเต้นท์ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร 5 หลัง เก้าอี้ 150 ตัว พร้อมจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงและอุปกรณ์-โครงการ อบต สัญจร ประจำปี 2562 21/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองสระบุรี 20/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 19/08/2562
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 1 แห่ง หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี 16/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 16/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางโค้งเลียบใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ม.3 นาโฉง 13/08/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน  (๑-๓๑  ส.ค. ๖๒)  รวม  ๒๑ วัน 31/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขต อบต.ดาวเรือง เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒ 31/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒ 31/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายฯสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 31/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย  ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 31/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรืองฯประจำเดือนสิงหาคม2562 31/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ของ อบต.ดาวเรือง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 31/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายฯและ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง เดือน ส.ค.62 31/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง ประจำเดือน  สิงหาคม ๒๕๖๒ 31/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์95สำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ฯ ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถฯของ อบต.ดาวเรือง ประจำเดือน สิงหาคม2562 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล.ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน  ๒๑ วัน วันละ ๔๐ ถุง (๑ ส.ค ๖๒ – ๓๑ ส.ค ๖๒) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ๓๒ คน และ ศพด ๘ คน 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน (๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขต อบต.ดาวเรือง  เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน ๆละ ๓๐๐ บาท 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรืองฯ ทะเบียน สบ 83-5507และทะเบียน 86-6533เดือน ส.ค. ๒๕๖๒ 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ของ อบต.ดาวเรือง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง(เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒) 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 30/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อต้นพยุง ขนาดลำต้น 3  นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน 10 ต้น และดินปลูก จำนวน 40 ถุง โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 26/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10 26/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดสถานที่โดยการ ผูกผ้าประดับ เวที  พร้อมจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์  โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 26/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่โดยการผูกผ้าประดับเวที พร้อมจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10 26/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๗.๖๐ เมตร (โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10 26/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อต้นพยุง ขนาดลำต้น ๓ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น และดินปลูก จำนวน ๔๐ ถุง (โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10 26/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและพร้อมใช้งาน จำนวน ๕ ชุด 26/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ดาวเรือง จำนวน ๑ หลังฯพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างศาลารอรถโดยสาร (บริเวณร้านค้าดาวเรือง) ม.3 ดาวเรือง (ตามแบบกรมทางหลวง เลขที่ MD-๓๐๘ , MD-๓๐๙) 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างศาลารอรถโดยสาร (บริเวณปากซอยเข้าหมู่บ้าน) ม.๒ ดาวเรือง (ตามแบบกรมทางหลวง เลขที่ MD-๓๐๘ , MD-๓๐๙) 25/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda GX ๓๕ ขนาด ๔ จังหวะ (ทะเบียนเลขที่ ๗๑๑ ๖๐ ๐๐๑๓)  โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๑ รายการ 18/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda GX ๓๕ ขนาด ๔ จังหวะ ทะเบียนเลขที่ ๗๑๑ ๖๐ ๐๐๑๓ โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๑ รายการ 18/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์)  สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๓ รายการ 05/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อฯ จำนวน ๓ รายการ 05/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 05/07/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ  ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ของสำนักงานปลัด 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัยสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่  คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒) 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน  ๔๕,๐๐๐ บาท 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน   ๒,๐๐๐ บาท 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ฯในเขต อบต.ดาวเรือง) เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน  ๔,๕๐๐ บาท 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน  ๒๐ วัน วันละ ๔๐ ถุง เริ่มส่งมอบ ๑ – ๓๑ ก.ค ๖๒ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก  ๓๒ คน และ ศพด  ๘ คน 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ฯ มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันฯและงานที่ได้รับมอบหมาย  ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัยฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรืองโดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ๑ คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน  ตั้งแแต่วันที่ ๑-๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  รวม  ๒๐ วัน 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองwww.daoruang.go.th 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒) 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๒  (จำนวน ๒๐วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๒  (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) 28/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๒  (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักงานปลัด 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ บาท 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน 20 วัน วันละ ๔๐ ถุง เริ่มส่งมอบ ๑ – ๓๑ ก.ค ๖๒สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ๓๒ คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๘ คน 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๗ เครื่อง 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรืองฯ-เดือนก.ค.62 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ของ อบต.ดาวเรือง-เดือนก.ค.62 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัดฯ-เดือนกค62 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง-เดือนก.ค.62 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ อบต ดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง-นาโฉง)-เดือนก.ค.62 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัยฯ-เดือนกค62 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบฯ-เดือนกค62 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน ตั้งแแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการผูกผ้าประดับอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองฯ 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองwww.daoruang.go.th 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขต อบต.ดาวเรือง เดือนก.ค.62 (จำนวน 20 วัน ๆ ละ 300 บาท) 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล-713 สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 33 รายการ 27/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๒๑ รายการ 27/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  จำนวน ๑ เครื่อง 19/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ดาวเรือง ทะเบียน กบ ๓๗๘๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อKyoceraรุ่นTaskalfa ๕๐๐๒iหมายเลขครุภัณฑ์ สป. ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS-๖๐๓๐MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองหมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขทะเบียน กบ ๓๗๘๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa ๕๐๐๒i หมายเลขครุภัณฑ์ สป. ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายพยงค์ วงษ์สุวรรณ) หมู่ที่ 7 ตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2562
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายพยงค์ วงษ์สุวรรณ) หมู่ที่ ๗ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรฯ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (ใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ฯเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปฯ กองช่างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไปฯ งานป้องกันฯเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรืองเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญของช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างแรงงานบุคคลจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๒  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุง(ทรายอะเบท) และน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี.สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก และเด็ก ศพด.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
แก้ไขสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองส่งมอบตั้งแต่วันที่ ๒๙เม.ย.-๓๑พ.ค.๖๒) 28/05/2562
แก้ไขสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ส่งมอบตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน -๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลฯ จำนวน 3 รายการ งวดเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์รสจืดขนาด ๒๐๐ซีซี.สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสักเด็กศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปฯของกองช่าง(เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไปงานภาคสนามฯเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญฯ ของกองช่าง(เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุง(ทรายอะเบท)และน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์)  สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน  1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2562
ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และใบมีดดันดินหน้า จำนวน 1 คัน 17/05/2562
แก้ไขข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 10 คน ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤษภาคม 2562) 14/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯจำนวน10วันๆละ300บาท เดือนพ.ค.62 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯ จำนวน10วันๆละ 300 บาท(กุณากร) เดือน พ.ค.62 14/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อเครื่องเสียงระบบดิจิตอลพร้อมชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย ห้องประชุมสภา จำนวน 1 ชุด 13/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู ห้องสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง 08/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 10,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ห้องสำนักปลัด2 08/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องเสียงระบบดิจิตอล พร้อมชุดไมโครโฟนห้องประชุมสภา แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด 07/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อแบบอักท้าย จำนวน 3 รายการ 03/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์95 สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์งานกำจัดวัชพืชฯเดือนพฤษภาคม2562 03/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย 03/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุฯ 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน3 รายการ 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์95 สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชฯ เดือนพฤษภาคม 2562 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลฯ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน3ป้าย 02/05/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯของ อบต.ดาวเรือง เดือนพฤษภาคม2562 30/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานฯ ของสำนักปลัด เดือนพฤษภาคม2562 30/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานฯ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนพฤษภาคม2562 30/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อดูแลทำความสะอาดอาคารฯ เดือนพฤษภาคม2562 30/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน  เดือนพฤษภาคม2562 30/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือยพฤษภาคม2562 30/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานฯ ของกองช่าง เดือยพฤษภาคม2562 30/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ที่ทำการ อบต.ดาวเรือง 30/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บล 774 เดือนพฤษภาคม 2562 30/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้ายฯและรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด อบต.ดาวเรือง (29 เม.ย-31พ.ค.62) 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2562 ราย นายบัว สิงห์ประเสริฐ 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ของ อบต.ดาวเรือง 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 26/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด อบต.ดาวเรือง ทะเบียน กต115,กค785และ กบ3786 สระบุรี 29 เมษายน-31พฤษภาคม2562 26/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลฯเดือนพฤษภาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน วันละ10คน ตั้งแต่ 1-31พฤษภาคม2562 รวม 20 วัน 26/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ของ อบต ดาวเรือง ยี่ห้อ panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ 424580002 22/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 19/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ที่ทำการ อบต.ดาวเรือง 19/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสารของ อบต-ดาวเรือง ยี่ห้อ panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ 424 58 0002 11/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อของขวัญของรางวัลฯ  จำนวน ๔ รายการ  โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ 10/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๒  ขนาด ๒.๕๐ x ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย 10/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดสถานฯจัดดอกไม้ จัดไม้ดอกไม้ประดับและอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่ ภายนอกและภายในพิธีฯ พร้อมจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด สำหรับงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๒ 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่โดยการจัดหาเก้าอี้ จัดไม้ดอกไม้ประดับ และอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดหาเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง2562 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 4 รายการ โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง2562 10/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง 09/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 09/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาจัดหาเต้นท์สีขาว จำนวน2หลัง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จัดหาไม้ประดับฯ ณ จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2562 09/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2562 09/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ 09/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดสถานที่ฯ  จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ 09/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดาวเรือง ทะเบียน กต115สระบุรี 05/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดาวเรือง ทะเบียน กค785 สระบุรี 05/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมถนนคสล บริเวณซอยกลุ่มบ้านนายถนอม และนางสาวอริสรา นรนารถ หมู่ที่ 1  ตำบลดาวเรือง 05/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างขุดลอกและขยายคลองระบายน้ำ หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง บริเวณบ้านนายวุฒิชัย-บ้านนายสุนทร 05/04/2562
ประกาศข้อมุลสาระสำคัยสัญญา-ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๐๐ แอมป์  จำนวน ๒ ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต ดาวเรือง หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕ สระบุรี และหมายเลขทะเบียน กต ๑๑๕ สระบุรี 05/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ 05/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ 05/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ดาวเรือง (กค 785 สระบุรี) 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ดาวเรือง (กค 785 สระบุรี) 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ดาวเรือง (กต 115 สระบุรี) 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์บรรทุกดับเพลิง รถยนต์ส่วนกลางฯ ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์95สำหรับเครื่องมือเครื่องจักรฯ ของ อบต.ดาวเรือง 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยกลุ่มบ้านนายถนอม และนางสาวอริสา นรนารถ) ม1 ต.ดาวเรือง 01/04/2562
ประกาศข้อมุลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันฯเดือนเมษายน 2562 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างขุดลอกและขยายคลองระบายน้ำ ม.1 ต.ดาวเรือง บริเวณบ้านนายวุฒิชัย-บ้านนายสุนทร 01/04/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลฯ ของกองสาธารณสุข เดือนเมษายน 2562 29/03/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด เดือนเมษายน2562 29/03/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของสำนักปลัด เดือนเมษายน2562 29/03/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนเมษายน2562 29/03/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของกองช่าง เดือนเมษายน2562 29/03/2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยฯ เดือนเมษายน2562 29/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด. ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ 1-30 เม.ย.62 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานฯ-เม.ย.62 27/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี โดยการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 6 รายการ 15/03/2562
ประกาศแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม-จ้างเหมาแรงงาน 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างวางท่อระบายน้ำจากบริเวณร้านอาหารครัวสระบุรีมาถึงบริเวณทางระบายน้ำลงบึงป่าสัก ม.6 ต.ดาวเรือง 05/03/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างวางท่อระบายน้ำ ม.1 ต.ดาวเรือง จากบ้านกำนันถึงบ้านนางเสน่ห์ 05/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 3 รายการ 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ทะเบียน 83 – 5507 สระบุรี ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 1 ลูก 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 10 คน) ตั้งแต่ 1 – 29 มีนาคม 2562 28/02/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ,จ้างกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ,จ้างแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือนมีนาคม 2562 28/02/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถบรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ของ อบต.ดาวเรือง และซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 สำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ฯ เดือนมีนาคม 2562 28/02/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทยราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 2 รายการ 28/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าทีด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บ และบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสาร และงานที่ได้รับมอบหมายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธาณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบที่ใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการตลาดน้ำดาวเรือง ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ของ อบต.ดาวเรือง http//www.daoruang.go.th และพื้นที่ Hosting (Disk space)     ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี 27/02/2562
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก-แรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการงานสารบรรณฯ เนื่องจากไม่มาทำสัญญา-เดือนกุมภาพันธ์ 2562 14/02/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12/02/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 06/02/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 และ ม.7 ต.ดาวเรือง 01/02/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 01/02/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 10 คน ตั้งแต่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562) 31/01/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปฯ และจ้างเหมาแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชริมถนนสาธารณะฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 31/01/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ,สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ และรถบรรทุกมูลฝอยปิดอัพ, สำหรับรถยนต์ส่วนกลางฯและซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรฯ เดือนมกราคม 2562 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯ ในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือนมกราคม 2562 จำนวน 7 วัน (นายนิมิต ทับทิมทอง) 21/01/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯ ในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือนมกราคม 2562 จำนวน 7 วัน (นายสมบัติ พันรัต) 21/01/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 33 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 คน (17 ม.ค.-22 มี.ค.62) 16/01/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์และนันทนาการของเด็กและเยาวชน จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการงานวันเด็กฯ ประจำปี 2562 10/01/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติฯ ประจำปี 2562 10/01/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรม จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กฯ ประจำปี 2562 10/01/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ฯ จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติฯ ประจำปี 2562 10/01/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera 10/01/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการรณรงค์ห้ามทิ้งขยะฯ ประจำปี 2562 07/01/2562