ลำดับที่

ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

200

ประกาศราคากลาง-วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง (หมู่บ้านประเสริฐสุขถึงบ้านนายกล้าณรงค์)

24/07/61

199

ประกาศราคากลาง-วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง

24/07/61

 198

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุ จำนวน 5 รายการ

24/07/61

197

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม (งานรัฐพิธี)

23/07/61

196

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิลฯ (งานรัฐพิธี)

23/07/61

195

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ (งานรัฐพิธี) 23/07/61
194 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ (งานรัฐพิธี)

23/07/61

193

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อครภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์จำนวน 10 ตัว ) 23/07/61
192 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อครุัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวม 50 ตัว)

23/07/61

191

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 17/07/61
190 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ

13/07/61

189

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 09/07/61

188

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อถังขยะ ฝาปิดฯ

06/07/61

187 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อเรือท้องแบน

05/07/61

186

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างทำป้ายไวนิล 04/07/61

185

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ามันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (ส าหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในงานก าจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดาวเรือง) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/06/61

184 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคล

27/06/61

183

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเรือท้องแบบไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ 27/06/61
182

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น  จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขครุภัณฑ์ 631 57 0001 และ 631 59 0002

15/06/61

181

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน  กต115 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001 53 0002 14/06/61
180

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองสวัสดิการสังคม)

06/06/61

179

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) 06/06/61
178 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายทะเบียน บล – 713 สระบุรี จำนวน 4 เส้น

04/06/61

172

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย  หมายเลขทะเบียน  83-5507  สระบุรี  โดยการเปลี่ยนอะไหล่  จำนวน 5 รายการ 28/25/61
171 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล-713 สระบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 19 รายการ

28/05/61

170

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ ทะเบียน สบ 83-5507 สระบุรี และรถบรรทุกมูลฝอยปิคอัพ ทะเบียน บล713 สระบุรี (ตั้งแต่ 28 พ.ค. – 30 มิ.ย.61) 28/05/61
169 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้สำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขครุภัณฑ์ 631 57 0001 และ 631 59 0002

25/05/61

168

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคล จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอยปิคอัพ 1 คน ,คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย 2 คน (ตั้งแต่ 16 – 31 พ.ค. 61) จำนวน 1 เดือน

25/05/61

167

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮรดรอลิค จำนวน 90 ลิตร สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย 23/05/61
166 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 6 หลัง และซ่อมแซมระเบียงน้ำ จำนวน 3 ระเบียง ณ บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง หมู่ 6 ดาวเรือง

17/05/61

165

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ โดยการลงลูกรังและหินคลุก หมุ่1 , 3 ตำบลดาวเรือง และหมู่ 2 ตำบลนาโฉง

17/05/61

164

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขทะเบียน กต115 สระบุรี

15/05/61

163

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 230 ลิตร สำหรับใช้กับเครื่องจักรของ อบจ.สบ

10/05/61

162

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 มิลลิลิตร ส่งมอบทุกวันทำการ วันละ 46 ถุง ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 61 – 31 ก.ค. 61) รวม 52 วัน

10/05/61

 

 161

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันทำการ วันละ 10 คน ตั้งแต่ 16 พ.ค. 61- 31 ก.ค. 61) รวม 52 วัน 10/05/61
 

160

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลดาวเรือง จำนวน 4 จุด ปริมาตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/05/61

159

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 3 รายการ

03/05/61

158

ประกาศราคากลาง-ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 จำนวน 6 หลัง  และซ่อมแซมระเบียงน้ำ จำนวน 3 ระเบียง บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง

03/05/61

157

ประกาศราคากลาง-ซ่อมแซมถนนสาธารณะโดยการลงลูกรังและหินคลุก หมู่ที่1,3ต.ดาวเรือง และหมู่ที่ 2 ต.นาโฉง รวม 4 จุด

03/05/61

156

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อทรายที่มีฟอสกำจัดลูกน้ำยุง (ทรายอะเบท) ซองชา 20 กรัม  ถังจำนวน 1,250 ซอง/ลัง จำนวน

01/05/61

155

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์95 สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯ เดือนพฤษภาคม 2561

30/04/61

154

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน สบ 83-5507 สระบุรี และรถบรรทุกมูลฝอยปิคอัพ ทะเบียน บล713 สระบุรี   เดือนพฤษภาคม 2561

30/04/61

153

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ทะเบียน บล774  เดือนพฤษภาคม 2561

30/04/61

152

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดฯ ทะเบียน กค785 , กต115, กบ 3786 สระบุรี เดือนพฤษภาคม 2561

30/04/61

151

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันฯ ระหว่าง 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 61)

30/04/61

150

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลเพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ในบริเวณตลาดน้ำฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายสวัสดิ์ วรรณกุล) 30/04/61
149 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ของกองช่างฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายสิทธิวัฒน์  วรรณกุล)

30/04/61

148

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่นๆ ฯในกองคลัง เดือนพฤษภาคม 2561 (นางสาวอรอนงค์ เขียวน้อย)

30/04/61

147

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่นๆ ฯในกองช่าง เดือนพฤษภาคม 2561 (นางสาวสุจิตตรา  อินทร์ตา)

30/04/61

146

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณตลาดน้ำฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นางดวงจันทร์ ศรีมณี)

30/04/61

145

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือนพฤษภาคม 2561 (นายบัญชา แสนใจ)

30/04/61

144

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายเชิด กลัดเนินกุ่ม)

30/04/61

143

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายภานุมาตร  เขาแก้ว)

30/04/61

142

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายธราดล คำปัญญา) 30/04/61
141 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายอุไร เสวตพันธ์)

30/04/61

140

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายสิงห์แก้ว คำปัญญา)

30/04/61

139

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ทำหน้าที่เกี่ยวกับธุรการฯ ในงานป้องกันฯ  เดือนพฤษภาคม 2561 (นายธนากร พรพิมล)

30/04/61

138

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่บริเวณที่ทำการ อบต.ดาวเรือง เดือนพฤษภาคม 2561 (นางสุจิตรา หมื่นพรหม)

30/04/61

137

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือฯ เดือนพฤษภาคม 2561 (นายชัยชนะ รักขาว)

30/04/61

136

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป(บรรจุถุง 20 กิโลกรัม) จำนวน 500 ถุง,น้ำยางรองพื้น CRS-2 (บรรจุ 20 ลิตร) จำนวน 1 แกลลอน, น้ำยางรองพื้น CSS-1 (บรรจุ 200 ลิตร) จำนวน 1 ถัง และทรายหยาบ จำนวน 6 ลบ.ม.

30/04/61

135

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฯ (หมายเลขครุภัณฑ์  417  55  003)

26/04/61

134

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด)

26/04/61

133

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)

19/04/61

132 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์  Fuji  Xerox (ทะเบียนเลขที่ 416 57 0031) โดยการเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 รายการ

19/04/61

131

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เย็น ขนาด 2 ประตู ฯ (ทะเบียนเลขที่ 703 58 0002) โดยการเปลี่ยนอะไหล่จำนวน 1 รายการ

19/04/61

130

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต จำนวน 3 จุด หมู่ 1 ดาวเรือง 19/04/61
129 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน  กบ 3786 สระบุรี

17/04/61

128

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน  กบ 3786 สระบุรี

17/04/61

127

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดสถานที่บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง ระหว่าง 17 –  30 เมายน2561

10/04/61

126

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการฯ (ปี๋ใหม่เมือง 2561)

10/04/61

125

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  และของรางวัล  สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ปี๋ใหม่เมือง 2561)

10/04/61

124

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ปี๋ใหม่เมือง 2561) 10/04/61
123 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ปี๋ใหม่เมือง 2561)

10/04/61

122

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแนวกันไฟ หมู 1 หมู่ 2 ดาวเรือง 10/04/61

121

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบิตเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

09/04/61

120 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบิตเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

09/04/61

119

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรมฯ ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานฯ 30/03/61
118 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ฯ ในการฝึกอบรมฯ โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานฯ

30/03/61

117

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ายานพาหนะปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทางฯ สำหรับรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561 30/03/61
116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำแก็สโซฮอล95 ฯ เดือน เมษายน 2561

30/03/61

115

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ เดือน เมษายน 2561 30/03/61
114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ฯ เดือน เมษายน 2561

30/03/61

113

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดฯ เดือน เมษายน 2561 30/03/61
112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะฯ เดือนเมษายน 2561 (นายภานุมาตร เขาแก้ว)

30/03/61

111

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ เดือนเมษายน 2561 (นายบัญชา  แสนใจ) 30/03/61
110 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะอื่นๆ  เดือนเมษายน 2561 (นายธราดล  คำปัญญา)

30/03/61

109

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะอื่นๆ  เดือนเมษายน 2561 (นายอุไร  เสวตพันธ์)

30/03/61

108

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะอื่นๆ  เดือนเมษายน 2561 (นายสิงห์แก้ว คำปัญญา) 30/03/61

107

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง ฯ เดือนเมษายน 2561 (นางดวงจันทร์  ศรีมณี)

30/03/61

106 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูลฯ ของกองคลัง เดือนเมษายน 2561 (นางสาวสอรอนงค์  เขียวน้อย)

30/03/61

105

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแลรักษา อาคารและสถานที่ บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง เดือนเมษายน 2561 (นายสวัสดิ์  วรรณกุล 30/03/61
104 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูลฯ ของกองช่าง เดือนเมษายน 2561 (นางสาวสุจิตตรา  อินทร์ตา)

30/03/61

103

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ของกองช่าง เดือนเมษายน 2561 (นายสิทธิวัฒน์  วรรณกุล)

30/03/61

102

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เดือนเมษายน 2561 (นายธนากร  พรพิมล)

30/03/61

101

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง (นางบุญมี เกตุมณี)

16/03/61

แสดงประกาศลำดับที่ 1-100 >>