รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)

  1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)
  1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
  2. รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
  3. รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561