ลำดับที่

ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

100

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ในสำนักปลัด เดือนเมษายน 2561 (นายชัยชนะ  รักขาว) 30/03/2561
99 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง (นางบุญมี เกตุมณี)

16/03/2561

98

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศาลารอรถฯ 16/03/61
97 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ม.4

16/03/61

96

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพ  รถยนต์บรรทุกน้ำฯ 12/03/61
95 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาฯ

12/03/61

94

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกระจกรถยนต์ (บานหลัง) พร้อมติดฟิล์ม ทะเบียน กค785 สระบุรี 12/03/61

93

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-5507 สระบุรี

08/03/61

92

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างรถบรรทุก 6 ล้อ และรถแบ็คโฮ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

07/03/61

91 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายห้ามทิ้งขยะฯ

07/03/61

90

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันการแพร่ระบาดฯ พิษสุนัขบ้า

07/03/61

89

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดหารถยนต์รับส่งผู้เข้าร่วมโครงการแสงเทียนแห่งศรัทธาฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561

28/02/61

88

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มฯ โครงการแสงเทียนแห่งศรัทธาฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561

28/02/61

87

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันฯ (1มี.ค. – 30 เม.ย.61)

28/02/61

86

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอลล์95 ใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรฯ เดือนมีนาคม 2561 28/02/61
85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย  เดือนมีนาคม 2561

28/02/61

84

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถบรรทุกดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ฯ  เดือนมีนาคม 2561 28/02/61
83 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด อบต.ดาวเรือง เดือนมีนาคม 2561

28/02/61

82

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูลฯ ของกองช่าง เดือนมีนาคม 2561 (นางสาวอรอนงค์  เขียวน้อย) 28/02/61
81 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายบัญชา แสนใจ)

28/02/61

80

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายภานุมาตร เขาแก้ว) 28/02/61
79 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายธราดล  คำปัญญา)

28/02/61

78

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายอุไร เสวตพันธ์)

28/02/61

77

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายสิงห์แก้ว คำปัญญา)

28/02/61

76

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูลฯ ของกองช่าง เดือนมีนาคม 2561 (นางสาวสุจิตตรา อินทร์ตา)

28/02/61

75

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ของกองช่างฯ เดือนมีนาคม 2561 (นายสิทธิวัฒน์วรรณกุล)

28/02/61

74

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ของ อบต.ดาวเรืองฯ และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์

28/02/61

73

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณตลาดน้ำดาวเรืองฯ เดือน มีนาคม 2561 (นางดวงจันทร์ ศรีมณี) 28/02/61

72

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อดูแลรักษาอาคารและสถานที่บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง เดือน มีนาคม 2561 (นายสวัสดิ์ วรรณกุล)

28/02/61

71

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ฯ ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯและงานอื่นๆ เดือนมีนาคม 2561 (นายธนากร  พรพิมล)

28/02/61

70 ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (นางสาววรรณภรณ์  ริดอิ่ม)

07/03/61

69

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่บริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองฯ เดือนมีนาคม 2561 (นางสาววรรณภรณ์  รอดอิ่ม)

28/02/61

68

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปฯเดือนมีนาคม 2561(นายชัยชนะ  รักขาว)

28/02/61

67

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำเสลี่ยงเทียน ฯ พร้อมออกแบบรูปขบวนแห่ พร้อมทั้งจัดหาช่างฟ้อน นางรำ และหนุ่มสาวไท-ยวนฯ จัดหาเครื่องแต่งกายไท-ยวน ฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 โครงการเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ประจำปี 2561

28/02/61

66

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง

21/02/61

65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

21/02/61

64

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ ในวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2561

21/02/61

63

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย จำนวน 4 รายการ ตามโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561

20/02/61

62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาเต้นท์สีขาวขนาด๕ x ๑๒เมตรจานวน๑๕หลังสาหรับโครงการอบต.สัญจร/เคลื่อนที่ในวันที่๒๒กุมภาพันธ์๒๕๖๑

20/02/61

61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทาอาหารและเครื่องดื่มและจัดหาน้าดื่มสาหรับโครงการอบต.สัญจร/เคลื่อนที่ในวันที่๒๒กุมภาพันธ์๒๕๖๑

20/02/61

60

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่โดยการจัดหาให้มีเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม๕๐๐ตัวโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ๑๒๐ตัวจัดดอกไม้สดประดับโพเดียม๒ชุดพานดอกไม้สดโต๊ะหมู่บูชา๕พานแจกันดอกไม้ประดับ๒ชุด

20/02/61

59

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถแบ็คโฮ1คัน 16/02/61
58 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์13รายการ

13/02/61

57

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง8โครงการ 09/02/61
56 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง2โครงการ

09/02/61

55

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

05/02/61

54

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมศาลา

02/02/61

53

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเดือนกุมภา

01/02/64

52

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมัน

31/06/61

51

ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคาจ้างเหมาแรงงาน

31/01/61

50

ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

30/01/61

49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี๒๕๖๑

23/01/61

48

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อหมึก

23/01/61

47

ประกาศผู้ชนะราคา-จ้างทำป้ายไวนิล

23/01/61

46

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ้อมแซมแพกลางน้ำจำนวน 3 แพ

22/01/61

45

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า

16/01/61

44

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก

16/01/61

43

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน

16/01/61

42

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

15/01/61

41

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อของรางวัล 10/01/61

40

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

10/01/61

39

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดสถานที่

10/01/61

38

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อาหารพร้อมเครื่องดื่ม

9/01/61

37

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์

9/01/61

36

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล

5/01/61

35

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล

5/01/61

34

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา หนังสือพิมพ์รายวัน

3/01/61

33

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

29/12/60

32

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล

29/12/60

31

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเก็บขยะมูลฝอย

29/12/60

30

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคล

29/12/60

29

ประกาศซ่อมแพกลางน้ำ

28/12/60

28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง Honda Gx35 ที่ชำรุด และเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน Marunaka NB 411 ที่ชำรุด

28/12/60

27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ขนาด 240 x 0.80 ซม. จำนวน 1 ป้าย , ป้ายไวนิลรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย (พร้อมโครงไม้) ขนาด 0.80 x 1.50 ม. จำนวน 5 ป้าย

25/12/60

26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่โดยการจัดหาเต้นท์  2  หลัง ติดไฟแสงสว่าง พร้อมทั้งจัดหาไม้ดอกไม้ประดับ ผูกผ้าตกแต่งเต้นท์ และจัดหาอุปกรณ์ประดับตกแต่ง พื้นที่จุดบริการประชาชน

25/12/60

25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันที่ชำรุด

29/11/60

24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม รับรองคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

21/11/60

23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215 70 – 15 จำนวน 4 เส้น

21/11/60

22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 360×976 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งโครง

15/11/60

21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แจกันดอกไม้แห้ง 6 แจกัน และพานธูปเทียนแพ 1 พาน เพื่อเตรียมความพร้อมในเส้นทางเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินจังหวัด ลพบุรี

15/11/60

20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง

31/10/60

19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณียี่เป็ง

30/10/60

18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

30/10/60

17

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

27/10/60

16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร

24/10/60

15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ สำหรับพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสา

20/10/60

14

ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดาวเรือง

19/10/60

13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์

19/10/60

12

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม

12/10/60

11

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ข้างเหมา รถแบ็คโฮ

12/10/60

10

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 28/09/60

9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

28/09/60

8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมไฟไซเรน

26/09/60

7

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาป้าย Clean Food Good Taste

25/09/60

6

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดตู้ชาร์จ

25/09/60

5

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม

14/09/60

4

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดสถานที่

1/09/60

3

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารประอากาศไม่ประจำทาง เรื่องขยะมูลฝอย

1/09/60

2

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้งโครง

1/09/60

1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

1/09/60