ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 10 คน ตั้งแต่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562)

31/01/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปฯ และจ้างเหมาแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชริมถนนสาธารณะฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

31/01/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ,สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ และรถบรรทุกมูลฝอยปิดอัพ, สำหรับรถยนต์ส่วนกลางฯและซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรฯ เดือนมกราคม 2562

30/01/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯ ในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือนมกราคม 2562 จำนวน 7 วัน (นายนิมิต ทับทิมทอง)

21/01/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯ ในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือนมกราคม 2562 จำนวน 7 วัน (นายสมบัติ พันรัต)

21/01/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 33 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 คน (17 ม.ค.-22 มี.ค.62)

16/01/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์และนันทนาการของเด็กและเยาวชน จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการงานวันเด็กฯ ประจำปี 2562

10/01/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติฯ ประจำปี 2562

10/01/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรม จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กฯ ประจำปี 2562

10/01/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ฯ จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติฯ ประจำปี 2562

10/01/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera

10/01/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการรณรงค์ห้ามทิ้งขยะฯ ประจำปี 2562

07/01/2562

ประกาศการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ อบต.ดาวเรือง อ.เมือง จังหวัดสระบุรี  ปี 2561  ปี 2560