ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 10 คน) ตั้งแต่ 1 – 29 มีนาคม 2562

28/02/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ,จ้างกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ,จ้างแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือนมีนาคม 2562

28/02/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถบรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ของ อบต.ดาวเรือง และซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 สำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ฯ เดือนมีนาคม 2562

28/02/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทยราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 2 รายการ

28/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าทีด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บ และบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสาร และงานที่ได้รับมอบหมายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธาณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบที่ใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการตลาดน้ำดาวเรือง ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/02/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ของ อบต.ดาวเรือง http//www.daoruang.go.th และพื้นที่ Hosting (Disk space)     ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี

27/02/2562

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก-แรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการงานสารบรรณฯ เนื่องจากไม่มาทำสัญญา-เดือนกุมภาพันธ์ 2562

14/02/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

12/02/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

06/02/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 และ ม.7 ต.ดาวเรือง

01/02/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

01/02/2562