ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลฯ ของกองสาธารณสุข เดือนเมษายน 2562

29/03/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด เดือนเมษายน2562

29/03/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของสำนักปลัด เดือนเมษายน2562

29/03/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนเมษายน2562

29/03/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของกองช่าง เดือนเมษายน2562

29/03/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยฯ เดือนเมษายน2562

29/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด. ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ 1-30 เม.ย.62

28/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานฯ-เม.ย.62

27/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี โดยการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 6 รายการ

15/03/2562

ประกาศแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม-จ้างเหมาแรงงาน

07/03/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างวางท่อระบายน้ำจากบริเวณร้านอาหารครัวสระบุรีมาถึงบริเวณทางระบายน้ำลงบึงป่าสัก ม.6 ต.ดาวเรือง

05/03/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างวางท่อระบายน้ำ ม.1 ต.ดาวเรือง จากบ้านกำนันถึงบ้านนางเสน่ห์

05/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 3 รายการ

04/03/2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ทะเบียน 83 – 5507 สระบุรี ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 1 ลูก

04/03/2562