ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯของ อบต.ดาวเรือง เดือนพฤษภาคม2562

30/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานฯ ของสำนักปลัด เดือนพฤษภาคม2562

30/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานฯ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนพฤษภาคม2562

30/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อดูแลทำความสะอาดอาคารฯ เดือนพฤษภาคม2562

30/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน  เดือนพฤษภาคม2562

30/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือยพฤษภาคม2562

30/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานฯ ของกองช่าง เดือยพฤษภาคม2562

30/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ที่ทำการ อบต.ดาวเรือง

30/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บล 774 เดือนพฤษภาคม 2562

30/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้ายฯและรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด อบต.ดาวเรือง (29 เม.ย-31พ.ค.62)

29/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2562 ราย นายบัว สิงห์ประเสริฐ

29/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ของ อบต.ดาวเรือง 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562

26/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด อบต.ดาวเรือง ทะเบียน กต115,กค785และ กบ3786 สระบุรี 29 เมษายน-31พฤษภาคม2562

26/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลฯเดือนพฤษภาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน วันละ10คน ตั้งแต่ 1-31พฤษภาคม2562 รวม 20 วัน

26/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ของ อบต ดาวเรือง ยี่ห้อ panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ 424580002

22/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ

19/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ที่ทำการ อบต.ดาวเรือง

19/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสารของ อบต-ดาวเรือง ยี่ห้อ panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ 424 58 0002

11/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อของขวัญของรางวัลฯ  จำนวน ๔ รายการ  โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

10/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๒  ขนาด ๒.๕๐ x ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย

10/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดสถานฯจัดดอกไม้ จัดไม้ดอกไม้ประดับและอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่ ภายนอกและภายในพิธีฯ พร้อมจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด สำหรับงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๒

10/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ

10/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่โดยการจัดหาเก้าอี้ จัดไม้ดอกไม้ประดับ และอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดหาเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด

10/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง2562

10/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 4 รายการ โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง2562

10/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง

09/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง

09/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาจัดหาเต้นท์สีขาว จำนวน2หลัง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จัดหาไม้ประดับฯ ณ จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2562

09/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2562

09/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

09/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดสถานที่ฯ  จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

09/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดาวเรือง ทะเบียน กต115สระบุรี

05/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดาวเรือง ทะเบียน กค785 สระบุรี

05/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมถนนคสล บริเวณซอยกลุ่มบ้านนายถนอม และนางสาวอริสรา นรนารถ หมู่ที่ 1  ตำบลดาวเรือง

05/04/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างขุดลอกและขยายคลองระบายน้ำ หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง บริเวณบ้านนายวุฒิชัย-บ้านนายสุนทร

05/04/2562

ประกาศข้อมุลสาระสำคัยสัญญา-ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๐๐ แอมป์  จำนวน ๒ ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต ดาวเรือง หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕ สระบุรี และหมายเลขทะเบียน กต ๑๑๕ สระบุรี

05/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ

05/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ

05/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ดาวเรือง (กค 785 สระบุรี)

02/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ดาวเรือง (กค 785 สระบุรี)

02/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ดาวเรือง (กต 115 สระบุรี)

02/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์บรรทุกดับเพลิง รถยนต์ส่วนกลางฯ ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์95สำหรับเครื่องมือเครื่องจักรฯ ของ อบต.ดาวเรือง

01/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยกลุ่มบ้านนายถนอม และนางสาวอริสา นรนารถ) ม1 ต.ดาวเรือง

01/04/2562

ประกาศข้อมุลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันฯเดือนเมษายน 2562

01/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างขุดลอกและขยายคลองระบายน้ำ ม.1 ต.ดาวเรือง บริเวณบ้านนายวุฒิชัย-บ้านนายสุนทร

01/04/2562