ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปฯ กองช่างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไปฯ งานป้องกันฯเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรืองเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญของช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างแรงงานบุคคลจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๒  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุง(ทรายอะเบท) และน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี.สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก และเด็ก ศพด.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

แก้ไขสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองส่งมอบตั้งแต่วันที่ ๒๙เม.ย.-๓๑พ.ค.๖๒)

28/05/2562

แก้ไขสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ส่งมอบตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน -๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลฯ จำนวน 3 รายการ งวดเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์รสจืดขนาด ๒๐๐ซีซี.สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสักเด็กศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปฯของกองช่าง(เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไปงานภาคสนามฯเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญฯ ของกองช่าง(เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุง(ทรายอะเบท)และน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์)  สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/05/2562

ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน  1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/05/2562

ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และใบมีดดันดินหน้า จำนวน 1 คัน

17/05/2562

แก้ไขข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 10 คน ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤษภาคม 2562)

14/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯจำนวน10วันๆละ300บาท เดือนพ.ค.62

14/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯ จำนวน10วันๆละ 300 บาท(กุณากร) เดือน พ.ค.62

14/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อเครื่องเสียงระบบดิจิตอลพร้อมชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย ห้องประชุมสภา จำนวน 1 ชุด

13/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู ห้องสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง

08/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 10,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ห้องสำนักปลัด2

08/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องเสียงระบบดิจิตอล พร้อมชุดไมโครโฟนห้องประชุมสภา แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด

07/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อแบบอักท้าย จำนวน 3 รายการ

03/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์95 สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์งานกำจัดวัชพืชฯเดือนพฤษภาคม2562

03/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย

03/05/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุฯ

02/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน3 รายการ

02/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์95 สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชฯ เดือนพฤษภาคม 2562

02/05/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลฯ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน3ป้าย

02/05/2562