ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ของสำนักงานปลัด

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัยสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่  คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒)

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน  ๔๕,๐๐๐ บาท

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน   ๒,๐๐๐ บาท

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ฯในเขต อบต.ดาวเรือง) เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน  ๔,๕๐๐ บาท

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน  ๒๐ วัน วันละ ๔๐ ถุง เริ่มส่งมอบ ๑ – ๓๑ ก.ค ๖๒ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก  ๓๒ คน และ ศพด  ๘ คน

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ฯ มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันฯและงานที่ได้รับมอบหมาย  ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัยฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรืองโดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ๑ คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน  ตั้งแแต่วันที่ ๑-๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  รวม  ๒๐ วัน

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองwww.daoruang.go.th

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒)

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๒  (จำนวน ๒๐วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท)

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๒  (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท)

28/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๒  (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท)

28/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักงานปลัด

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ บาท

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง)

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน 20 วัน วันละ ๔๐ ถุง เริ่มส่งมอบ ๑ – ๓๑ ก.ค ๖๒สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ๓๒ คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๘ คน

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๗ เครื่อง

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรืองฯ-เดือนก.ค.62

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ของ อบต.ดาวเรือง-เดือนก.ค.62

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัดฯ-เดือนกค62

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง-เดือนก.ค.62

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ อบต ดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง-นาโฉง)-เดือนก.ค.62

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัยฯ-เดือนกค62

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบฯ-เดือนกค62

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน ตั้งแแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการผูกผ้าประดับอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองฯ

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองwww.daoruang.go.th

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขต อบต.ดาวเรือง เดือนก.ค.62 (จำนวน 20 วัน ๆ ละ 300 บาท)

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล-713 สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 33 รายการ

27/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๒๑ รายการ

27/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  จำนวน ๑ เครื่อง

19/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ดาวเรือง ทะเบียน กบ ๓๗๘๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อKyoceraรุ่นTaskalfa ๕๐๐๒iหมายเลขครุภัณฑ์ สป. ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS-๖๐๓๐MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองหมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขทะเบียน กบ ๓๗๘๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa ๕๐๐๒i หมายเลขครุภัณฑ์ สป. ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายพยงค์ วงษ์สุวรรณ) หมู่ที่ 7 ตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/06/2562

ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายพยงค์ วงษ์สุวรรณ) หมู่ที่ ๗ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/06/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรฯ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/06/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (ใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ฯเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/06/2562