ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน  (๑-๓๑  ส.ค. ๖๒)  รวม  ๒๑ วัน

31/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขต อบต.ดาวเรือง เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒

31/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒

31/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายฯสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

31/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย  ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

31/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรืองฯประจำเดือนสิงหาคม2562

31/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ของ อบต.ดาวเรือง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

31/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายฯและ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง เดือน ส.ค.62

31/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง ประจำเดือน  สิงหาคม ๒๕๖๒

31/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์95สำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ฯ ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถฯของ อบต.ดาวเรือง ประจำเดือน สิงหาคม2562

30/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล.ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน  ๒๑ วัน วันละ ๔๐ ถุง (๑ ส.ค ๖๒ – ๓๑ ส.ค ๖๒) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ๓๒ คน และ ศพด ๘ คน

30/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน (๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)

30/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขต อบต.ดาวเรือง  เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ วัน ๆละ ๓๐๐ บาท

30/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรืองฯ ทะเบียน สบ 83-5507และทะเบียน 86-6533เดือน ส.ค. ๒๕๖๒

30/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

30/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ของ อบต.ดาวเรือง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

30/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

30/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

30/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง(เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒)

30/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

30/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อต้นพยุง ขนาดลำต้น 3  นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน 10 ต้น และดินปลูก จำนวน 40 ถุง โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

26/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10

26/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดสถานที่โดยการ ผูกผ้าประดับ เวที  พร้อมจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์  โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

26/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่โดยการผูกผ้าประดับเวที พร้อมจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10

26/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๗.๖๐ เมตร (โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10

26/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อต้นพยุง ขนาดลำต้น ๓ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น และดินปลูก จำนวน ๔๐ ถุง (โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10

26/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและพร้อมใช้งาน จำนวน ๕ ชุด

26/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ดาวเรือง จำนวน ๑ หลังฯพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

25/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างศาลารอรถโดยสาร (บริเวณร้านค้าดาวเรือง) ม.3 ดาวเรือง (ตามแบบกรมทางหลวง เลขที่ MD-๓๐๘ , MD-๓๐๙)

25/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างศาลารอรถโดยสาร (บริเวณปากซอยเข้าหมู่บ้าน) ม.๒ ดาวเรือง (ตามแบบกรมทางหลวง เลขที่ MD-๓๐๘ , MD-๓๐๙)

25/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda GX ๓๕ ขนาด ๔ จังหวะ (ทะเบียนเลขที่ ๗๑๑ ๖๐ ๐๐๑๓)  โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๑ รายการ

18/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda GX ๓๕ ขนาด ๔ จังหวะ ทะเบียนเลขที่ ๗๑๑ ๖๐ ๐๐๑๓ โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๑ รายการ

18/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์)  สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๓ รายการ

05/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อฯ จำนวน ๓ รายการ

05/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

05/07/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ  ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/07/2562