ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ก.ค.62

(เชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง)

หน่วยงาน

เรื่อง วันที่
ประกาศ

งบประมาณโครงการ(บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077541060)

30/07/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077541559)

30/07/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน ตั้งแแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวม ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077557545)

30/07/2562

3,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077557437)

30/07/2562

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077557199)

30/07/2562

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077557044)

30/07/2562

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077556586)

30/07/2562

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ๑ คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077556358)

30/07/2562

32,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี ๑ คน , คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077550429)

30/07/2562

32,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077554340)

30/07/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077558707)

30/07/2562

10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077558738)

30/07/2562

2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077558774)

30/07/2562

45,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077558788)

30/07/2562

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. (ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน จำนวน ๒๑ วัน วันละ ๔๐ ถุง เริ่มส่งมอบ ๑ ส.ค ๖๒ – ๓๑ ส.ค ๖๒) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ๓๒ คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077557689)

30/07/2562

5,527.20

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077587781)

30/07/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077587067)

30/07/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077588221)

30/07/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077588439)

30/07/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077588607)

30/07/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077588724)

30/07/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077588853)

30/07/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 7.60 เมตร (โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077505480)

26/07/2562

2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อต้นพยุง ขนาดลำต้น 3 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน 10 ต้น และดินปลูก จำนวน 40 ถุง (โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077506270)

26/07/2562

8,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างจัดสถานที่โดยการ ผูกผ้าประดับ เวที พร้อมจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ (โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077507577)

26/07/2562

6,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและพร้อมใช้งาน จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077375924)

26/07/2562

500,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ดาวเรือง จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้่าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง แบบเลขที่ 008/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077007381)

25/07/2562

200,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างก่อสร้างศาลารอรถโดยสาร (บริเวณปากซอยเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ตำบลดาวเรือง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร (ตามแบบกรมทางหลวง เลขที่ MD-308 , MD-309) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077331557)

25/07/2562

62,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างก่อสร้างศาลารอรถโดยสาร (บริเวณร้านค้าดาวเรือง) หมู่ที่ ๓ ตำบลดาวเรือง อำเภอเเมืองสระบุรี ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร (ตามแบบกรมทางหลวง เลขที่ MD-๓๐๘ , MD-๓๐๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077333314)

25/07/2562

62,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda GX ๓๕ ขนาด ๔ จังหวะ (ทะเบียนเลขที่ ๗๑๑ ๖๐ ๐๐๑๓) โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077329029)

18/07/2562

3,745.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077123032)

05/07/2562

16,100.00