ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล (สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก 1และเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน  ตั้งแแต่วันที่ ๑-๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  รวม  ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี ๑ คน , คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ๑ คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน กันยายน  ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนกันยายน๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่งานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล (สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง วงเงินไม่เกิน ๕๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก และเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 8 คน ตั้งแแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  รวม ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี ๑ คน , คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ๑ คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน กันยายน  ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนกันยายน๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่งานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/08/2562

ประกาศประกวดราคา-ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลนาโฉง จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/2562

ประกาศประกวดราคา-ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ 3,หมู่ 4และหมู่ 6 ตำบลดาวเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/2562

ประกาศประกวดราคา-ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณใต้สะพานเลียบคลองชลประทาน หมู่ 3 ตำบลนาโฉง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/2562

ประกาศประกวดราคา-ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง บริเวณจุดเสี่ยงทั่วหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/2562

ประกาศประกวดราคา-ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/2562

ประกาศราคากลาง-ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลนาโฉง จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/2562

ประกาศราคากลาง-ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ 3,หมู่ 4และหมู่ 6 ตำบลดาวเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/2562

ประกาศราคากลาง-ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณใต้สะพานเลียบคลองชลประทาน หมู่ 3 ตำบลนาโฉง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/2562

ประกาศราคากลาง-ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง บริเวณจุดเสี่ยงทั่วหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/2562

ประกาศราคากลาง-ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

22/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร (ข้อความตามที่อบต.ดาวเรืองกำหนด)

22/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างเหมาทำป้ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร

21/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ (บริเวณถนนเลียบทางรถไฟเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองสระบุรี)

21/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างจัดสถานที่โดยการจัดหาเต้นท์ จำนวน 5 หลัง เก้าอี้ 150 ตัว พร้อมจัดหาเครื่องไฟขายเสียงและอุปกรณ์ โครงการ อบต สัญจร ประจำปี 2562

21/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาทำป้ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว๒.๔๐ เมตร

21/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่ โดยการจัดหาเต้นท์ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร 5 หลัง เก้าอี้ 150 ตัว พร้อมจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงและอุปกรณ์-โครงการ อบต สัญจร ประจำปี 2562

21/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองสระบุรี

20/08/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

19/08/2562

ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 1 แห่ง หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี

16/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

16/08/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางโค้งเลียบใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ม.3 นาโฉง

13/08/2562