ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ส.ค.62

(เชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง)

หน่วยงาน

เรื่อง วันที่
ประกาศ

งบประมาณโครงการ(บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087640495)

29/08/2562

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน ตั้งแแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวม ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087619578)

29/08/2562

3,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087619154)

29/08/2562

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087619355)

29/08/2562

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087616074)

29/08/2562

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ๑ คน, คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087615812)

29/08/2562

32,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง(ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี ๑ คน , คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๓ คน เดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087598474)

29/08/2562

32,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087616282)

29/08/2562

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087593989)

29/08/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087592101)

29/08/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087593004)

29/08/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087594178)

29/08/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087594449)

29/08/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087593622)

29/08/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087593803)

29/08/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087577740)

29/08/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087575660)

29/08/2562

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง วงเงินไม่เกิน ๕๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087656759)

29/08/2562

55,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก 1และเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087658780)

29/08/2562

14,747.20

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวด เดือนกันยายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087678226)

29/08/2562

2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087666117)

29/08/2562

10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน บล-๗๑๓ สระบุรี ขนาด ๙๐ แอมป์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087621440)

28/08/2562

3,745.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087621690)

28/08/2562

19,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087621560)

27/08/2562

16,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087458721)

22/08/2562

19,343.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร (ข้อความตามที่อบต.ดาวเรืองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087509754)

22/08/2562

2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างจัดสถานที่ โดยการ จัดหาเก้าอี้ 150 ตัว พร้อมจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงและอุปกรณ์(โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087483021)

21/08/2562

8,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาทำป้ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087473447)

21/08/2562

1,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างจัดสถานที่ โดยการจัดหาเต้นท์ ขนาด 5 x 12 เมตร จำนวน 5 หลัง , เก้าอี้ 150 ตัว พร้อมจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงและอุปกรณ์(โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087555136)

21/08/2562

8,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ (บริเวณถนนเลียบทางรถไฟเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองสระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087426246)

20/08/2562

27,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087334518)

16/08/2562

6,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางโค้งเลียบใต้สะพานข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโฉง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077463903)

13/08/2562

309,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างจัดสถานที่ จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และผูกผ้าประดับ อาคารสำนักงาน และสถานที่จัดกิจกรรม (โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเพลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087207899)

09/08/2562

60,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087207835)

09/08/2562

2,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์จัดสถานที่ (โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเพลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087208017)

09/08/2562

4,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยา KEEEN SURFACE CLEANER F.O.G SIZE ๒๐ LITE จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087115342)

06/08/2562

19,260.00

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here