ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV  บริเวณหมู่ที่ 1 , 2 ตำบลนาโฉง  จำนวน  16 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณหมู่ที่ 1 , 2 ตำบลนาโฉง จำนวน 16 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดสถานที่ โดยการประดับดอกไม้บริเวณ โพเดียม จำนวน 2 จุด  พร้อมจัดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์  สำหรับกิจกรรมตามโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 50 ที่นั่ง  จำนวน  1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  จำนวน  9  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อสายยางรดน้ำแบบใส ขนาด 5 หุน จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน (มอก.)   จำนวน  1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่ โดยการประดับดอกไม้บริเวณ โพเดียม จำนวน 2 จุด พร้อมจัดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมตามโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อสายยางรดน้ำแบบใส ขนาด 5 หุน จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ (บริเวณกลุ่มบ้านนางบุญปลูก เทพวงษ์) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ (บริเวณทางเข้ากลุ่มบ้านนางเสน่ห์-นางสาวเคลือวัลย์ น้อยหน่า) หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๖๐๐ ถุง ,น้ำยางรองพื้น CRS-2 (บรรจุ ๒๐ ลิตร) จำนวน ๒ แกลลอน , น้ำยางรองพื้น CSS-1 (บรรจุ ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   จำนนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  จำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  จำนวน  2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 5002i จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน  5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  จำนวน  5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน  10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลดาวเรือง (จากบ้านนายชาญณรงค์ – สุดเขตหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์  จำนวน 9 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อชุดดับเพลิง  จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง  ชนิด 3 ชั้น ทำด้วยยางสังเคราะห์  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (ความยาว 20 เมตร)  พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว ขนาด 1.5 x 2.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 9 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทำด้วยยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (ความยาว 20 เมตร) พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว ขนาด 1.5 x 2.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลดาวเรือง (จากบ้านนายชาญณรงค์ – สุดเขตหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน  12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน  3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 50 ที่นั่ง  จำนวน  1  คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี  2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ (บริเวณทางเข้ากลุ่มบ้านนางเสน่ห์-นางสาวเคลือวัลย์ น้อยหน่า) หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ (บริเวณกลุ่มบ้านนางบุญปลูก เทพวงษ์) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 5002i จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุง 20 กิโลกรัม) จำนวน 600 ถุง , น้ำยางรองพื้น CRS-2 (บรรจุ 20 ลิตร) จำนวน 2 แกลลอน , น้ำยางรองพื้น CSS-1 (บรรจุ 200 ลิตร) จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล-๗๑๓ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล-๗๑๓ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโฉง จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณใต้สะพานเลียบคลองชลประทาน หมู่ 3 ตำบลนาโฉง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง บริเวณจุดเสี่ยงทั่วหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

09/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลาใน หัวโต ใช้เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2400 รอบต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมโครงเต้นท์ และเปลี่ยนผ้าใบคลุมเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อจารบี เบอร์ 2 ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมโครงเต้นท์ และเปลี่ยนผ้าใบคลุมเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อจารบี เบอร์ 2 ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลาใน หัวโต ใช้เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2400 รอบต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/09/2562

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนกันยายนน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/09/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนกันยายนน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/09/2562