ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ก.ย.62

(เชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง)

หน่วยงาน

เรื่อง วันที่
ประกาศ

งบประมาณโครงการ(บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณหมู่ที่ 1 , 2 ตำบลนาโฉง จำนวน 16 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097744365)

25/09/2562

114,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097609397)

24/09/2562

17,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างจัดสถานที่ โดยการประดับดอกไม้บริเวณ โพเดียม จำนวน 2 จุด พร้อมจัดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมตามโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097612187)

24/09/2562

3,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097650884)

24/09/2562

5,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097184778)

24/09/2562

2,150.70

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097493262)

24/09/2562

6,837.30

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อสายยางรดน้ำแบบใส ขนาด 5 หุน จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097182606)

24/09/2562

1,926.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097652386)

24/09/2562

13,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097648300)

24/09/2562

153,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097655343)

24/09/2562

11,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097471198)

18/09/2562

32,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097471739)

18/09/2562

7,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097471322)

18/09/2562

67,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097469961)

18/09/2562

72,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097471690) 18/09/2562 35,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097470096)

18/09/2562

47,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097383413)

16/09/2562

13,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ (บริเวณทางเข้ากลุ่มบ้านนางเสน่ห์-นางสาวเคลือวัลย์ น้อยหน่า) หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097217649)

16/09/2562

53,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ (บริเวณกลุ่มบ้านนางบุญปลูก เทพวงษ์) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097217548)

16/09/2562

40,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097360505)

16/09/2562

25,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทำด้วยยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (ความยาว 20 เมตร) พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว ขนาด 1.5 x 2.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097435996)

16/09/2562

57,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 9 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097436422)

16/09/2562

6,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลดาวเรือง (จากบ้านนายชาญณรงค์ – สุดเขตหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097436837)

16/09/2562

30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097461483)

16/09/2562

37,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 5002i จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097497688)

16/09/2562

24,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097349665)

13/09/2562

29,880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๖๐๐ ถุง ,น้ำยางรองพื้น CRS-2 (บรรจุ ๒๐ ลิตร) จำนวน ๒ แกลลอน , น้ำยางรองพื้น CSS-1 (บรรจุ ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097319970)

13/09/2562

65,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097353848)

13/09/2562

41,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097349465)

13/09/2562

23,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097352848)

13/09/2562

11,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097351426)

13/09/2562

25,810.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097349665)

13/09/2562

29,880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097346455)

13/09/2562

14,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097348587)

13/09/2562

8,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097356826)

13/09/2562

6,963.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 5002i จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097386218)

13/09/2562

18,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097363452)

13/09/2562

2,782.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097349465)

13/09/2562 23,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๖๐๐ ถุง ,น้ำยางรองพื้น CRS-2 (บรรจุ ๒๐ ลิตร) จำนวน ๒ แกลลอน , น้ำยางรองพื้น CSS-1 (บรรจุ ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097319970)

13/09/2562

65,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล-๗๑๓ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097341446)

12/09/2562

15,140.50

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี โดยการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097341222)

12/09/2562

70,042.20

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097146685)

10/09/2562 55,977.05

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

จ้างซ่อมโครงเต้นท์ และเปลี่ยนผ้าใบคลุมเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097108686)

05/09/2562

58,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อจารบี เบอร์ ๒ ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097103471)

04/09/2562

2,407.50

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนกันยายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097018322)

02/09/2562

4,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลาใน หัวโต ใช้เครื่องยนต์ดีเพซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาทีฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077319714)

02/09/2562

85,000.00