ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธ.ค.62

(เชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง)

หน่วยงาน

เรื่อง วันที่
ประกาศ

งบประมาณโครงการ(บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017504913)

30/01/2563

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017508827)

30/01/2563

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปของกองสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017526378)

30/01/2563

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่อื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017525987)

30/01/2563

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017506928)

30/01/2563

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017518732)

30/01/2563

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017505769)

30/01/2563

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017506264)

30/01/2563

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017519541)

30/01/2563

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017506632)

30/01/2563

9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรืองและบริเวณโดยรอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017505274)

30/01/2563

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืช บริเวณถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017523928)

30/01/2563

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืช บริเวณถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017523256)

30/01/2563

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืช บริเวณถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017523613)

30/01/2563

6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017525467)

30/01/2563

32,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย (๖ ล้อ) ทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017524655)

30/01/2563

32,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017524604)

30/01/2563

4,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017525114)

30/01/2563

50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ สระบุรี งวดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017524049)

30/01/2563

11,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017522811)

30/01/2563

3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. (ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน จำนวน ๑๙ วัน วันละ ๓๙ ถุง เริ่มส่งมอบ ๓ ก.พ-๒๘ ก.พ ๒๕๖๓) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ๓๑ คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ คน จำนวน ๗๔๑ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017521760)

30/01/2563

4,875.78

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน ตั้งแต่วันที่ ๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวม ๑๙ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017520554)

30/01/2563

3,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017372892)

21/01/2563

22,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017332402)

21/01/2563

2,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างซ่อมแซมเสาธงชาติ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมู่ที่ ๔ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017368464)

17/01/2563

4,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017183510)

14/01/2563

4,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017202084)

13/01/2563

494.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017201572)

13/01/2563

8,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017133870)

07/01/2563

5,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างจัดสถานที่จากงานวันเด็กแห่งชาติ โดยการ จัดหาเต้นท์ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร จำนวน 6 หลัง จัดทำเวทียกระดับ ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๔.๘๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร พร้อมผูกผ้าบริเวณเวที และจัดหาดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017139200)

07/01/2563

12,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมู่ที่ ๔ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017029114)

02/01/2563

24,000.00

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here