ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน เมษายน ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนเมษายน ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ สระบุรี งวดเดือนเมษายน ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนเมษายน ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปของกองสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่อื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืช บริเวณถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรืองและบริเวณโดยรอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน  เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนเมษายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน เมษายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน เมษายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค 785 , กค 115 และ กบ 3786 สระบุรี งวดเดือนเมษายน 2563 วงเงินไม่เกิน 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล 774 งวดเดือนเมษายน 2563 วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน เมษายน 2563 วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนเมษายน 2563 วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนเมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนเมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา- จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในบริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปของกองสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่อื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือนเมษายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 86-6533 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืช บริเวณถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๕๐๐ ถุง , น้ำยางรองพื้น CRS-๒ (บรรจุ ๒๐ ลิตร) จำนวน ๒ แกลลอน , น้ำยางรองพื้น CSS-๑ (บรรจุ ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อกรองอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ 3786 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อถังพ่นยาสะพายหลังแบตเตอรี่ ขนาด ๑๖ ลิตร จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70 % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังพลาสติกบรรจุขยะมูลฝอย (ชนิดกลม) ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร มีหูจับ ๒ ข้าง สีของตัวถัง (น้ำเงิน-ฟ้า) พ่นสี ตัวอักษร และตราสัญลักษณ์ตามแบบ อบต.ดาวเรืองกำหนด จำนวน ๑๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากอนามัย  จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน ๗ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเบาะนั่งหน้ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล ๗๑๓  สระบุรี  จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อนมยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. รสจืด ชนิดกล่อง (สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ๓๑ คน และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาวเรือง  ๘ คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/03/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมตู้บรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี  จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมยู.เอช.ที ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ชนิดกล่อง (สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก 31 คน และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาวเรือง 8 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/03/2563