ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน ๒๓ คน และเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ สระบุรี งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปของกองสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่อื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืช บริเวณถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด  ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม ไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง และงานที่ได้รับมอบหมาย  ประจำเดือน  สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน) วันละ ๗ คน ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวม ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน) วันละ 7 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 รวม 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล 774 งวดเดือนสิงหาคม 2563 วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค 785 , กต 115 และ กบ 3786 สระบุรี งวดเดือนสิงหาคม 2563 วงเงินไม่เกิน 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนสิงหาคม 2563 วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน สิงหาคม 2563 วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 23 คน และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรืองและบริเวณโดยรอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรือง อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไป งานภาคสนาม ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืช บริเวณถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่อื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปของกองสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน Best Fogger หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๕๘ ๐๐๐๒ โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน Best Fogger หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๕๗ ๐๐๐๑ โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda GX ๓๕ ขนาด ๔ จังหวะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑ ๖๐ ๐๐๑๓ โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda GX 35 ขนาด 4 จังหวะ หมายเลขครุภัณฑ์ 711 60 0013 โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 3 รายการสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต-๑๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต-115 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์)  สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดสถานที่โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาผูกผ้าระบายสีขาว ผ้าระบายสีเหลืองประดับบริเวณสถานที่จัดงาน โครงการอบต.สัญจร/เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาผูกผ้าระบายสีขาว ผ้าระบายสีเหลืองประดับบริเวณสถานที่จัดงานโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดสถานที่โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างถ่ายเอกสาร ผังบริเวณของหมู่บ้านจัดสรร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/07/2563