ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

22/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อกระดาษชำระชนิดม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตถังบรรจุน้ำประปา บริเวณจุดจ่ายน้ำรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 14 ปอนด์ จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง สำหรับถังดับเพลิง ขนาด 14 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ รายนางโนรี จวงพลงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๔ ๐๐๑๒ (กองคลัง) โดยการเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER TC-๖๐๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๒๘ (กองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม) โดยการเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/09/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/09/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/09/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/09/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน  ๑  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/09/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะ สำหรับกิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่ (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาบริการทำป้ายสำหรับกิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/09/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี  โดยการเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการทำป้ายสำหรับกิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/09/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-6533 สระบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/09/2563

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครน ไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/09/2563

ประกาศราคากลาง-ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครน ไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน

02/09/2563

ประกาศสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย รายนางโนรี จวงพลงาม บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๓ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here