เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ดาวเรือง ร่วมมอบโล่คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดสระบุรี และมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ปูชนียบุคคล อาจารย์เฉลย มหัทธนอาตม์ ตามลำดับ ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง