ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 29 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-6533 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/10/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมแพกลางน้ำ จำนวน 3 แพ, ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 5 หลัง , ศาลาอเนกประสงค์ค่อมถนน คสล. จำนวน 1 หลัง, สะพาน จำนวน 1 แห่ง,ระเบียงน้ำ จำนวน 5 ระเบียง , ระเบียงน้ำเวทีการแสดงจำนวน 2 ระเบียง , อาคารศาลาไทย จำนวน 1 หลัง และซ่อมแซมถนนริมบึงป่าสัก  หมู่ที่ 4 , 6 ตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมแพกลางน้ำ จำนวน 3 แพ, ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 5 หลัง , ศาลาอเนกประสงค์ค่อมถนน คสล. จำนวน 1 หลัง , สะพาน จำนวน 1 แห่ง, ระเบียงน้ำ จำนวน 5 ระเบียง , ระเบียงน้ำเวทีการแสดง จำนวน 2 ระเบียง , อาคารศาลาไทย จำนวน 1 หลัง และซ่อมแซมถนนริมบึงป่าสัก หมู่ ที่ 4 , 6 ตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/10/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/10/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/10/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน) วันละ ๗ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-6533 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน) วันละ 7 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 รวม 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 29 คน และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/10/2563