ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-6533 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 29 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-6533 สระบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/11/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างทำป้ายไวนิลเครื่องหมายจราจรและป้ายบอกทางในพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ขนาด ๔๕ x ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ รายการ  (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิลเครื่องหมายจราจรและป้ายบอกทางในพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/11/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี  โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/11/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ  หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๒๐ จากห้องทำการกำนันฯ ชั้น ๓ มาติดตั้งที่ห้องกองการศึกษาฯ ชั้น ๑ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 60 0020 จากห้องทำการกำนันฯ ชั้น 3 มาติดตั้งที่ห้องกองการศึกษาฯ ชั้น 1 (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/11/2563