การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA)

– ITA ปี พ.ศ.2564

– ITA ปี พ.ศ.2565