สำนักงานปลัด

(นายพรชัย  ไขสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

(นางศิริอุบล ว่องประชานุกูล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

(นางวรรณวิมล  ตริตรอง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

(นางสาวมงคลรัตน์  เตโช)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นางสาวพิมพร จันทร์พุฒ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางสาวกรรณิการ์  เกษมสุข)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายประเสริฐศักดิ์  สุวรรณโชติ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายชัยชนะ  รักขาว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายวาที  โชคสมัย)

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

(นายชูนิต  ธนานันท์)

คนงานทั่วไป

(นายดำรงชัย  ยศยิ่ง)

คนงานทั่วไป

(นางรุ่งทิพย์  จันทร์ญาติ)

คนงานทั่วไป

**************************************

กองคลัง

(นางปรีดาภรณ์  สุยะต๊ะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเอมอร  กุลสิงห์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นายธีระศักดิ์ ระยะวรรณ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวศัณษนีย์  พานงาม

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

นางนภัสสร  มีศิริ

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

************************************

กองช่าง

(นายสุรพล  เอาผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิริยะ  สมร่าง)

นายช่างโยธา

(นายวิชัย  ดวงสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นางสาวชนิกา  จินดารัตน์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

********************************************

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายรพัฒนชัยษ์ จิรวัฒนาวรานนท์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

(นางสาวพรรณี ใจห้าว)

นักวิชาการสาธารณสุข

(นายอภิวันท์  ยะกุล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายอนุวัฒน์  กำเนิดทรัพย์)

พนักงานขับรถยนต์

**********************************************

กองการศึกษาฯ

(นางปรีดาภรณ์  สุยะต๊ะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางบุญชู โนรา)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

************************************************

กองสวัสดิการสังคม

(นายภัทรกฤต  กิจนาค)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางสาวศิริลักษณ์  บุญประกอบ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน