คำแถลงนโยบาย
ของนายสว่าง  สามปลื้ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดาวเรืองอำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี

วันที่  23 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

*********************
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองที่เคารพ

และเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผม นายสว่าง  สามปลื้ม   เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง    อำเภอเมืองฯ   จังหวัดสระบุรี   ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามความที่ทราบกันแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตาม  มาตรา ๕๘ / ๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  บัญญัติว่า  “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล”  กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองพร้อมคณะผู้บริหาร   ทุกท่าน ขอให้คำมั่นด้วยความตั้งใจจริงต่อสภาแห่งนี้ ซึ่งเป็นผู้แทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉงว่า คณะผู้บริหารคณะนี้จะทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉงด้วยความตั้งใจด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good governance) จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อทำงานเป็นทีม และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยจะทำให้ประชาชนทุกกลุ่ม ได้รับผลประโยชน์จากการบริหารงานของคณะผู้บริหารคณะนี้อย่างเท่าเทียมกัน   คณะผู้บริหารจะบริหารงานทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทั้งนี้เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนทั้งสองตำบล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตำบลดาวเรืองและนาโฉงให้ยั่งยืนสืบไป

            ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ์ทุกท่านเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองสามารถดำเนินการไปได้ตามนโยบายที่ได้เสนอไว้ ขณะรณรงค์การเลือกตั้งที่ผ่านมา จำนวน ๑๒ ประเด็น สามารถถูกนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ออกเป็น ๒ ส่วน คือ นโยบายที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจะต้องเร่งดำเนินการทันทีเมื่อเข้ารับหน้าที่และนโยบายส่วนที่จะต้องบริหารจัดการภายในระยะเวลา ๔ ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่ง  ซึ่งมีรายละเอียดของนโยบาย ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ  4  ด้าน  ดังนี้
๑.๑  เร่งรัดการพัฒนาถนน ทั้งสายหลัก  ตรอก  ซอย  ให้สามารถใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย  โดยการเร่งสำรวจถนนทุกเส้นทางที่มีอยู่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  มีความสะอาด ปราศจากวัชพืชและขยะข้างทาง

๑.๒  เร่งรัดการแก้ไขระบบประปาของหมู่บ้านให้สามารถบริการต่อประชาชนได้ตลอดเวลาด้วยการสนับสนุนงบประมาณ และ/หรือประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายระบบจำหน่ายของระบบประปาให้ทั่วถึงทุกบ้านมากที่สุด

๑.๓  เร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึง

๑.๔  เร่งรัดการวางแผนงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทั้งสองตำบลโดยให้ประชาชน/ผู้นำชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและดำเนินการแก้ไขป้องกันในระยะยาวให้ตรงกับสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง
๒. นโยบายส่วนที่จะต้องบริหารจัดการภายในระยะเวลา 4 ปี ตามวาระ

แบ่งออกเป็น ๖  ด้านที่สำคัญ คือ

    ๒.๑  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑.๑ ดำเนินการสำรวจและออกแบบเพื่อก่อสร้างถนน ตรอก ซอยเพิ่มเติมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวกและทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น

๒.๑.๒ ดำเนินการ ปรับปรุง ทาง/คลองระบายน้ำบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้สามารถอำนวยประโยชน์ด้านการเกษตรได้อย่างสะดวกต่อเกษตรกร

๒.๑.๓ ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะและกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมให้กระจายไปเต็มพื้นที่ตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๑.๔ ดำเนินการก่อสร้าง สถานที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง บนที่ดินที่จัดซื้อและเตรียมการไว้แล้ว โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน3 ปีและจะเพิ่มเติมชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นาโฉง เพื่อให้เกิดความสนิทสนมแนบแน่นของประชาชนทั้งสองตำบล

๒.๒ นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๒.๒.๑ สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบธุรกิจรายย่อยในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และนาโฉง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง    รวมถึงบริเวณพื้นที่ริมคลองชลประทาน ฝั่งตำบลนาโฉงให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชน เป็นสถานที่ค้าขายผลิตภัณฑ์โอทอป(OTOP) และสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อเสริมรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทั้งสอง

๒.๒.๒ สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยี่ทางการเกษตรแก่เกษตรกร

๒.๒.๓ สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒.๒.๔ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แต่ละกลุ่มในเขตตำบลทั้งสองร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถพัฒนาการดำเนินการอย่างเป็นระบบจนสมาชิกของกลุ่มสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกันภายในสองตำบลได้ด้วย

๒.๓ นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ

๒.๓.๑ จัดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๒.๓.๒ ดำเนินการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์” เพิ่มเติมเพื่อสมทบในการดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๒.๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพเป็นแหล่งเริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของลูกหลานในสองตำบลให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

๒.๓.๔ สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาสนับสนุนอาหารกลางวันและนมพร้อมดื่มให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่รวมถึงการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาของประชาชนนอกระบบโรงเรียนในเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๓.๕ ส่งเสริมการอนุรักษ์  สืบสาน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่นไท – ยวน ให้สามารถดำรงเอกลักษณ์และถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่นให้ยั่งยืนและประจักษ์ต่อสายตาของคนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม เช่น งานประเพณีวันสงกรานต์ งานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) และพิธีกรรมทำบุญตามประเพณีทางศาสนา ในโอกาสสำคัญต่างๆเป็นต้น

๒.๓.๖ เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นในเขตตำบลทั้งสองเพื่อให้ประชาชนในสองตำบลลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆ

๒.๓.๗ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงมากกว่าการซ่อมแซมร่างกายเพื่อลดภาวะ การเจ็บป่วย

๒.๓.๘ สนับสนุนการเล่นกีฬาและการจัดแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล   เพื่อต่อต้านและป้องกันยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนและประชาชน   ห่างไกลและไม่ฝักใฝ่ต่อ   ยาเสพติดทุกประเภท โดยจัดให้มีสนามกีฬาประเภทต่างๆขึ้นภายในตำบลทั้งสอง

๒.๓.๙ กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่ออนาคตในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกวัยให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้
๒.๔ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๔.๑ รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมรู้ถึงคุณค่า และมีความหวงแหนใน ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเช่นบึงป่าสัก(ตลาดน้ำฯ) และทั้งสองฟากของแม่น้ำป่าสัก
๒.๔.๒ สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่ร่มรื่นสวยงาม
๒.๔.๓ ติดตามและควบคุมกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

.๕ นโยบายด้านการรักษาความสงบภายในและการป้องกันภัย

๒.๕.๑ สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยต่างๆโดยจะพยายามบูรณาการงานรักษาความสงบ งานป้องกันภัยต่างๆร่วมกับส่วนงานอื่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พร้อมที่จะปฏิบัติการตอบโต้ต่อภยันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งสองตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕.๒ สนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อทบทวน เพิ่มทักษะ ความชำนาญและองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับบุคลากรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอาสาสมัครฯต่างๆให้เกิดความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๕.๓ สนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.๖ นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

๒.๖.๑ เน้นการบริหารราชการโดยยึด “หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”   โดยคำนึงถึง หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความคุ้มค่าสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และประชาชน

๒.๖.๒ เน้นการบริหารราชการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม(Participation) ในการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการมากขึ้น เช่นการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเพื่อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการผู้ให้บริการต่อประชาชน

๒.๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านความสามารถทักษะความชำนาญของข้าราชการ พนักงานรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

๒.๖.๔ ปรับปรุง และพัฒนารายได้ในด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึง  และ เป็นธรรม

๒.๖.๕ จัดบรรยากาศที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับและให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส เอาใจใส่ต่อการบริการโดยยึดหลักการ ONE STOP SERVICE

           ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านการกำหนดนโยบายบริหารราชการท้องถิ่นของกระผมที่แถลงต่อสภานี้มาแล้วข้างต้นได้วางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงของสองตำบลและสอดคล้องกับแผนพัฒนา 3 ปีของตำบลดาวเรือง นาโฉงรวมถึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 เมื่อการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นกระผมในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารจะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยจะใช้แผนพัฒนาตำบลและข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
กระผมพร้อมคณะผู้บริหารขอให้ความมั่นใจแก่สภาแห่งนี้ว่าจะบริหารราชการด้วยความ ตั้งใจซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภานี้ ให้มีความก้าวหน้า อย่างรวดเร็วทั้งนี้จะยึดประโยชน์สุขของประชาชนตำบลดาวเรืองและนาโฉงเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสภาแห่งนี้เป็นอย่าง

วันที่  23 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

นายสว่าง  สามปลื้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง