วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วย ปลัดฯ , รองปลัดฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงาน และลูกจ้าง ของ อบต.ดาวเรือง เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองชั้น 3 (ห้องประชุม 2)