ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/12/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/12/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 28 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือนมกราคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง+29/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-6533 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือนมกราคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/12/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔  จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/12/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔  จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/12/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ขนาด ๔x๑๒ เมตร สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ขนาด 4×12 เมตร สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/12/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขทะเบียน กบ ๓๗๘๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขทะเบียน กบ 3786 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี (บริเวณหน้าหมู่บ้านมานิตย์ซิตี้) เดิมปากคลองกว้าง ๔.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง ๔.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี (บริเวณหน้าหมู่บ้านมานิตย์ซิตี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/12/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 7033 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/12/2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ Mhz สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) จำนวน ๑ รายการ  (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 Mhz สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/12/2563