ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี จำนวน ๑ คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๓ คน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง) โดยประกอบด้วย คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-2633 สระบุรี จำนวน 1 คน และคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER Aspire E๑๕ หมายเลขครุภัณฑ์  ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๕๖ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER Aspire E15 หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 0056 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิค ๑๙ แพร่ระบาดระลอกใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค โดยการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๕๓๓ สระบุรี  โดยการเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๐๗ สระบุรี  จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล ๗๑๓  สระบุรี โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะรอบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบและโครงเหล็ก สำหรับใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค โดยการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บล-774 สระบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต-785 สระบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-6533 สระบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แพร่ระบาดระลอกใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล 713 สระบุรี โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะรอบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-6533 สระบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบและโครงเหล็ก สำหรับใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/01/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมรถราง จำนวน ๒ คัน โดยการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถราง จำนวน 2 คัน โดยการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/01/2564