ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/02/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน (ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๕๖ ๕๗ ๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/02/2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-785 สระบุรี จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง http//www.daoruang.go.th และพื้นที่ Hosting (Disk space) ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ โดยมีอายุการใช้งาน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/02/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/02/2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/02/2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลในสำนักงาน (สูบส้วม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/02/2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง http//www.daoruang.go.th และพื้นที่ Hosting (Disk space) ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/2564