ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล 713 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 22 คน ชนิด ยู เอช ที 200 ซีซี รสจืด (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 29 ตุลาคม 2564 จำนวน 61 วัน) จำนวน 1,342 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชนิด ยู เอช ที 200 ซีซี รสจืด (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 29 ตุลาคม 2564 จำนวน 61 วัน) จำนวน 488 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล713 สระบุรี ขนาด 90 แอมป์ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อถังพลาสติกบรรจุถังขยะมูลฝอย (ชนิดกลม) ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/08/2564