วันพุธที่ 15 กันายายน 2564 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหารฯ , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนผ่านผู้นำชุมชน ของโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน ณ วัดโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ