ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างป้ายทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ-785 สระบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับรายนางสังวร ตันตระกูล บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 7033 สระบุรี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก 198 ลูกบาศก์เมตร และดินลูกรัง 98 ลูกบาศก์เมตร โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมระบบประปาอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมายเลขทะเบียน กบ 3786 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-6533 สระบุรี ขนาด 100แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลข ทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/09/2564