วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ได้เรียนเชิญ นายพชร ศรีมหาเอก ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองสระบุรี มาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภา , รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยผลการประชุมได้มีมติเลือกนางรัตนา กองจุ๋ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , นายคำ สุกสาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโฉง เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และนายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยมีนายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ครั้งแรก ในครั้งนี้ด้วย