วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมคณะผู้บริหารฯ , ปลัด อบต.ดาวเรือง , นายกฤตภาส อิสราพานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ส.อบต.ดาวเรือง และหน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลิ่งทรุด รายนายสมคิด เรียนไธสง และ นายสิทธิชัย เรียนไธสง บ้านเลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จากคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอเมืองสระบุรี โดยมีนายพชร ศรีมหาเอก ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือ